Μετοχή

Μετοχική Σύνθεση

Στοιχεία της 31.12.2022
Μέτοχος
Αρ. Μετοχών (Σύνολο: 54.200.000)

62,91%

Ιωάννης Μίχος
34.100.000

8,09%

Barca Global Master Fund
4.384.166

29,00%

Μέτοχοι < 5%
15.715.834

Χρηματικές Διανομές

2016

€0,09

Επιστροφή Κεφαλαίου
2019

€0,039927

Επιστροφή Κεφαλαίου
2020

€0,026022

Μέρισμα
2021

€0,047

Μέρισμα
2022

€0,035

Μέρισμα