Μετοχή

Μετοχική Σύνθεση

Στοιχεία της 08.06.2023

No Data Found

Μέτοχος
Ιωάννης Μίχος
Barca Global Master Fund
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Μέτοχοι < 5%
Σύνολο
Αρ. Μετοχών
30.035.000
4.333.799
4.065.000
15.766.201
54.200.000
Ποσοστό Μ.Κ.
55,41%
8,00%
7,50%
29,09%
100,00%​
Μέτοχος
Αρ. Μετοχών (Σύνολο: 54.200.000)

62,91%

Ιωάννης Μίχος
34.100.000

8,09%

Barca Global Master Fund
4.384.166

29,00%

Μέτοχοι < 5%
15.715.834

Μετοχική Σύνθεση

Στοιχεία της 31.12.2022

No Data Found

Μέτοχος
Αρ. Μετοχών (Σύνολο: 54.200.000)

62,91%

Ιωάννης Μίχος
34.100.000

8,09%

Barca Global Master Fund
4.384.166
29,00%
Μέτοχοι < 5%
15.715.834

No Data Found

Χρηματικές Διανομές

2016

€0,09

Επιστροφή Κεφαλαίου
2019

€0,039927

Επιστροφή Κεφαλαίου
2020

€0,026022

Μέρισμα
2021

€0,047

Μέρισμα
2022

€0,035

Μέρισμα
2023

€0,074

Μέρισμα