Μετοχή

Μετοχική Σύνθεση

Στοιχεία της 18.04.2024

No Data Found

Μέτοχος
Ιωάννης Μίχος
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Barca Global Master Fund
Μέτοχοι < 5%
Σύνολο
Αρ. Μετοχών
30.035.000
4.065.000
3.808.394
16.291.606
54.200.000
Ποσοστό Μ.Κ.
55,42%
7,50%
7,03%
30,05%
100,00%​
Μέτοχος
Αρ. Μετοχών (Σύνολο: 54.200.000)

55,42%

Ιωάννης Μίχος
30.035.000

7,50%

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
4.065.000

7,03%

Barca Global Master Fund
3.808.394

30,05%

Μέτοχοι < 5%
16.291.606

Μετοχική Σύνθεση

Στοιχεία της 31.12.2022

No Data Found

Μέτοχος
Αρ. Μετοχών (Σύνολο: 54.200.000)

62,91%

Ιωάννης Μίχος
34.100.000

8,09%

Barca Global Master Fund
4.384.166
29,00%
Μέτοχοι < 5%
15.715.834

No Data Found

Χρηματικές Διανομές

2016

€0,09

Επιστροφή Κεφαλαίου
2019

€0,039927

Επιστροφή Κεφαλαίου
2020

€0,026022

Μέρισμα
2021

€0,047

Μέρισμα
2022

€0,035

Μέρισμα
2023

€0,074

Μέρισμα