Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το πλαίσιο αρχών και πολιτικών της Epsilon Net που διαφυλάσσει τα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Εταιρία και τον Όμιλο (προσωπικό, διευθυντές, Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτικά ιδρύματα, κρατικοί φορείς κ.α), με διαφάνεια.

Το Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης που υιοθετεί η Epsilon Net έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την εναρμόνιση και προσαρμογή του, στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, μέσω αρχών, κριτηρίων και πολιτικών, υιοθετώντας αναγνωρισμένες πρακτικές, με στόχο τη διαφάνεια και την υπεύθυνη λειτουργία της Εταιρίας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της.

Η Epsilon Net αναγνωρίζει ότι η ορθή εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι «κλειδί» για την βιώσιμη ανάπτυξη της, την ενίσχυση του διαλόγου με τους επενδυτές της και την εξασφάλιση της εμπιστοσύνης αυτών.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Δηλώσεις Εταιρικής Διακυβέρνησης