Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων

Η Διοίκηση της εταιρείας Epsilon Net AE δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών της επιχείρησης. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία της επιχείρησης, για τους πελάτες, και τους εργαζομένους μας.

Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μεθόδων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα, η διαθεσιμότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαχειριζόμαστε

Σκοπεύουμε να πραγματοποιήσουμε τη δέσμευσή μας ακολουθώντας τις αρχές της πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις αλλά και με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το ευρύτερο πλαίσιο που έχει αναπτύξει η εταιρεία για τη διαχείριση κινδύνων στρατηγικής σημασίας, καθώς και μέσω της δημοσιοποίησης των ενεργειών μας και της συνεχούς βελτίωσης της επίδοσής μας στους τομείς της Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών και διεθνών πρακτικών, με τον καθορισμό στόχων και κριτηρίων βάσει των οποίων διενεργείται συνεχής αξιολόγηση του επιπέδου επικινδυνότητας, με την υλοποίηση προγραμμάτων αντιμετώπισης και με την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων στη διαχείριση της ασφάλειας πληροφοριών.

Η διαρκής αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων μεθόδων διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών, θα βοηθήσει την εταιρεία μας να προστατεύει συνεχώς όλο και πιο αποτελεσματικά τις πληροφορίες που διαχειρίζεται. Για την εξέλιξη των ενεργειών μας αυτών, θα ενημερώνουμε τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους μετόχους της εταιρείας

Η Διοίκηση δίνει την πλήρη υποστήριξή της στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά ISO 27001:2013και σε συνεννόηση με το προσωπικό δεσμεύεται να καθορίζει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους τους οποίους και θα ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να βρίσκεται πάντα εντός των προδιαγραφών που έχει θέσει.

 

Όπως Αναθεωρήθηκε με την από 16/12/2020 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET A.E.