Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων διαρκεί όσο η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι κυρίως τα ακόλουθα:

  • Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με την πολιτική αποδοχών,
  • Διατυπώνει προτάσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αποδοχές των προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής αποδοχών,
  • Εξετάζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο της ετήσιας έκθεσης αποδοχών, παρέχοντας τη γνώμη της προς το Διοικητικό Συμβούλιο και
  • Εντοπίζει και προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα κατάλληλα για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.


Η σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, όπως αυτή συστάθηκε με την από 11/10/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET έχει ως εξής:

1. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής,

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,  Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μέλος της Επιτροπής και

3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,  Μέλος της Επιτροπής.