Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) - Ανακοίνωση για Α) Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και Β) Αύξηση και ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για Α) Εισαγωγή δωρεάν μετοχών από αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και

Β) Αύξηση και ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση ως άνω μεταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών

Ανακοινώνεται από την εταιρεία EPSILON NET Α.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 19.12.2018 αποφάσισε:

Α) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας EPSILON NET Α.Ε., κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: 1) Αφορολόγητου Αποθεματικού του Ν.2601/98, ποσού 1.371.092,40 €, 2) Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων Άρθρου 22 του Ν.1828/89, ποσού 54.438,74 € και 3) Ειδικού Αφορολόγητου Αποθεματικού Επενδύσεων Άρθρου 2 του Ν.3220/04, ποσού 250.784,86 €. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιείται με την έκδοση 5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και την δωρεάν διανομή τους στους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή. Μετά την ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας EPSILON NET Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.352.632,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Β) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας EPSILON NET Α.Ε. κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €) με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο” και με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά ποσό 0,039927 € και την ισόποση, ως άνω, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι κατά το ποσό των τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €), το οποίο έχει προέλθει από την κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της κατά ποσό 0,039927 € και ισόποση επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσού, τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενός ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (446.201,79 €) ήτοι ποσού 0,039927 € ανά μετοχή. Μετά τις ως άνω αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 19.12.2018, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ (3.352.632,00 €), διαιρούμενο σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα (11.175.440) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της κάθε μίας τριάντα λεπτών (0,30 €).

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης – Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών) διά μέσου της με αριθ. Πρωτ. 1480344 / 24-12-2018 Ανακοίνωσης της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) της, ενέκρινε τις ανωτέρω τροποποιήσεις του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 10ης Ιανουαρίου 2019 ενέκρινε την ένταξη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των ανωτέρω 5.587.720 νέων δωρεάν μετοχών της εταιρείας και ενημερώθηκε για την ανωτέρω αύξηση και την ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,039927 € ανά μετοχή.

Με απόφαση της εταιρείας ορίζονται τα εξής:

α) ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών ορίζεται η 14η Ιανουαρίου 2019. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και

β) δικαιούχοι των νέων δωρεάν μετοχών είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο Σ.Α.Τ. την 15η Ιανουαρίου 2019 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρεία.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των 5.587.720 νέων δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται στις 17 Ιανουαρίου 2019. Από την ίδια ημερομηνία οι ανωτέρω μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 18η Ιανουαρίου 2019 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική ονομαστική αξία 0,30 € ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,039927 € ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 21ης Ιανουαρίου 2019.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 24η Ιανουαρίου 2019. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 24η Ιανουαρίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς ως ακολούθως:

1. Από τους Χειριστές των δικαιούχων μετοχών, εφόσον τους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα είσπραξης.

2. Μέσω πίστωσης του λογαριασμού τους στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον οι μέτοχοι έχουν δηλώσει την συγκεκριμένη τράπεζα ως χειριστή στο Σ.Α.Τ.

3. Από το Δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στους μετόχους που δεν έχουν ζητήσει είσπραξη από τον Χειριστή τους ή των οποίων οι μετοχές φυλάσσονται στον Ειδικό Λογαριασμό των Ελληνικών Χρηματιστηρίων ή για μετοχές που τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών. Για την είσπραξη των μετρητών από το Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε. (Κωδικός Αριθμός Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ. & Α.Φ.Μ), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου μέσω της Τράπεζας Πειραιώς θα είναι εφικτή μέχρι την 31η Μαρτίου 2019. Πέρα της ως άνω ημερομηνίας η επιστροφή κεφαλαίου σε μετρητά θα καταβάλλεται από τα γραφεία της εταιρείας, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 – 555 34 – Ζώνη ΕΜΟ – Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας κ. Κουτκουδάκη Ιωάννη (τηλ. 2310 981700).