Ανακοινώσεις προς Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) – Αγορά Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία EPSILON NET Α.Ε., εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 2016/1052 και 596/2014, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σε εκτέλεση της από 29.06.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και της από 23.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ότι την Πέμπτη 23.05.2019 προέβη σε αγορά 1000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,4800 € και συνολική αξία συναλλαγής 1.480,00 €.

Οι ως άνω 1000 μετοχές αγοράστηκαν μέσω της ΑLPHA FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.