ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ της 28/06/2019

Η Εταιρεία EPSILON NET A.E. γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη του Νομού Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα, παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 9.879.920 μετοχές σε σύνολο 11.175.440 μετοχών, ήτοι ποσοστό 88,41% επί του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

1. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2018 – 31.12.2018 μαζί με τις επ’ αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή. Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας ενώ αποφασίστηκε ο σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη χρήσεως 2018 ύψους 35.662,78 ευρώ.

2. Ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 την συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018 και αποφάσισε την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2018-31.12.2018.

3. Εξέλεξε για τη χρήση 2019 τακτικό και αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για παρασχεθείσες υπηρεσίες για την περίοδο από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 και για την περίοδο από 1/1/2019 μέχρι 28/6/2019.

5. Χορήγησε ειδική άδεια για σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.4548/2018 και προενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες τους προς την Εταιρεία.

6. Ενέκρινε το περιεχόμενο όλο των συμβάσεων που έχει συνάψει η Εταιρεία κατά τη χρήση από 1/1 έως 31/12/2018.

7. Χορήγησε την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 98 του Ν.4548/2018 άδεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Ενέκρινε την τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί “αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”.

9. Ενέκρινε τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της περιόδου από 30.6.2018 έως και 31.12.2018 & από 1.1.2019 έως και 28.6.2019 και εξουσιοδότησε αυτό, όπως κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση συνεχίσει την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.