Όμιλος Epsilon Net - Αποτελέσματα 12μήνου 2019: Αύξηση 10,79% στον κύκλο εργασιών του ομίλου και 37,03% στο EBITDA

Σημαντική αύξηση στο EBITDA αλλά και στα καθαρά κέρδη κατέγραψε ο όμιλος της Epsilon Net και το 2019, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής του πορείας και της διείσδυσής του σε νέες κάθετες αγορές στο χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του ομίλου και της μητρικής εταιρείας Epsilon Net έχουν ως εξής:

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα € 17,98 εκ. έναντι € 16,23 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα € 13,65 εκ. έναντι € 12,41 εκ. κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,01%. Ηεπένδυση στις νέες τεχνολογίες και οι στρατηγικές κατευθύνσεις που σήμερα δίνονται για την ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με την ολοένααυξανόμενη απαίτηση ψηφιοποίησης των συναλλαγών,δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την επίτευξη της αύξησης της πελατειακής βάσης του ομίλου. Το πρόγραμμα R&D του Ομίλου ενισχύεται διαρκώς με νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να προσφέρονται προηγμένες λύσεις για πλήρη αυτοματοποίηση εργασιών και κάλυψη των μελλοντικών αναγκών της αγοράς όπως αυτές εξελίσσονται.Αξίζει να σημειωθεί η δραστηριότητατου ομίλουστον τομέα των Web και Cloud εμπορικολογιστικών λύσεων για εργασία και λήψη πληροφοριών από απομακρυσμένες τοποθεσίες των χρηστών με εύκολα παραμετροποιήσιμο περιβάλλον εργασίας και με δυνατότητες επικοινωνίας που υποστηρίζουν remote working από οποιαδήποτε συσκευή laptop, mobile, tablet ακολουθώντας τις ολοένα και αυξανόμενες στην Ελλάδα και διεθνώς τάσεις της αγοράς.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA): Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019 για τον Όμιλο διαμορφώθηκαν σε € 3,26 εκ., έναντι € 2,38 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03 %, ενώ για την μητρική διαμορφώθηκαν σε € 2,63 εκ., έναντι € 1,96 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 33,95 %.

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ: Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη € 1,41 εκ. το 2019 έναντι κερδών € 1,04 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 35,55 %. Για την μητρική εταιρία διαμορφώθηκαν σε € 1,05 εκ. για το 2019 έναντι € 0,71 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 48,71%.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, στη χρήση του 2019 διαμορφώθηκαν σε € 8,59 εκ. και τα ίδια κεφάλαια σε € 13,51 εκ.

Η αύξηση των ανωτέρω οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου, επιβεβαιώνει την παγκόσμια τάση των εταιρειών πληροφορικής, να επιταχύνουν την αύξηση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους μέσα από αποδοτικές επενδύσεις διευρύνοντας την εγκατεστημένη πελατειακή τους βάση.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Epsilon Net κος Ιωάννης Μίχος έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Το 2019 προχωρήσαμε με συνέπεια στην υλοποίηση του αναπτυξιακού μας σχεδιασμού, συνεχίζουμε να επιδεικνύουμε ανοδικούς ρυθμούς κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχουμε στον κλάδο της πληροφορικής. Η σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών μας κατά την χρήση που πέρασε αποδεικνύει την ικανότητά μας να αναπτυσσόμαστε με συνέπεια ως αποτέλεσμα της επιτυχούς διείσδυσης των εφαρμογών λογισμικού της Epsilon Net στην Ελληνική αγορά. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η αρτιότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου της Epsilon Net για άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας.

Σταθερή προτεραιότητα μας παραμένει, να εξετάζουμε συνεχώς τις συνθήκες που δημιουργούνται στην αγορά που δραστηριοποιούμαστε αλλά και στην Ελληνική επιχειρηματικότητα γενικότερα και να ανταποκρινόμαστε άμεσα με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και καινοτομίας με σκοπό την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών όλων των επιχειρηματικών μονάδων.

Δέσμευση μας είναι η μακροχρόνια ανάπτυξη των Εταιρειών του Ομίλου, η ενδυνάμωση της αξίας και το μακροπρόθεσμο συμφέρον των μετόχων μας

Η Epsilon Net ιδρύθηκε το 1999, και δραστηριοποιείται στους τομείς της πληροφορικής, (Epsilon Net Software), της δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου στο διαδίκτυο (Epsilon Net Network) και της εξειδικευμένης εκπαίδευσης (Epsilon Net Training). Απασχολεί 367 εργαζόμενους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ένα ολοκληρωμένο, διαρκώς αυξανόμενο δίκτυο 300 συνεργατών στην Ελλάδα. Είναι η μοναδική εταιρεία ανάπτυξης και πώλησης προϊόντων επιχειρησιακού λογισμικού στην Ελλάδα, που βραβεύεται 6η συνεχόμενη φορά για το εργασιακό της περιβάλλον Εισήχθη στην ΕΝ.Α του Χρηματιστήριου Αθηνών το 2008 και διαγράφοντας μια ανοδική πορεία ανάπτυξης βρίσκεται στην διαδικασία μετάταξης της στη Κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δείτε αναλυτικά τις οικονομικές καταστάσεις εδώ: https://www.epsilonnet.gr/content.aspx?id=27&mID=3,20