Έντυπο Αντιπροσώπευσης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της «Epsilon Net AE»

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «EPSILON NET AE»
ΤΗΣ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ.

 

Ο υπογράφων Μέτοχος της EPSILON NET Α.Ε:

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία: ……………………………….

Αριθμός μερίδας επενδυτή στο Σ.Α.Τ: ……………………………….

Διεύθυνση/Έδρα : ……………………………….

Α.Δ.Τ. / ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : ……………………………….

Αριθμ. Τηλεφώνου: ……………………………….

Αριθμός μετοχών: ……………………………….

(εάν δεν συμπληρωθεί αριθμός, η εκπροσώπηση θα ισχύει για το σύνολο των καταχωρημένων στη Μερίδα μετοχών κατά την ημερομηνία της καταγραφής)

δηλώνω ότι έλαβα γνώση της πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας EPSILON NET AE, η οποία θα συνέλθει στις 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα και ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτή και να ασκήσω τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω μετοχές ή θα διαθέτω κατά την ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018 δια του αντιπροσώπου:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Τ./ΓΕΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1.
2.
3.

ο/οι οποίος/οποίοι εξουσιοδοτείται/εξουσιοδοτούνται και εντέλλεται/εντέλλονται όπως ενεργώντας έκαστος χωριστά και χωρίς τη σύμπραξη άλλου να παραστεί /παραστούν και να

με αντιπροσωπεύσει/αντιπροσωπεύσουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, να ασκήσει /ασκήσουν κάθε δικαίωμα μου κατά την κρίση του/τους και εν γένει να προβεί/προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει/ψηφίσουν στο όνομα και για λογαριασμό μου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΧΗ

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2019 και διανομή μερίσματος.
3.Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.
4.Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της εταιρείας, για την εταιρική χρήση 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.
8. Εγκρίσεις συμβάσεων (έργου, πώλησης, εργασίας, μισθώσεων, δανείων κ.α.).
9. Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2019 (από 01.01.2019 έως 31.12.2019) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις.

Επίσης δηλώνω, ότι εγκρίνω από τώρα κάθε ενέργεια του/των αντιπροσώπου/αντιπροσώπων μου η οποία θα λάβει χώρα σύμφωνα με την παρούσα εξουσιοδότηση και την αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη και ισχυρή.

Η εν λόγω εξουσιοδότηση δεν ισχύει εφόσον παραστώ ο ίδιος στη Γενική Συνέλευση καθώς επίσης ισχύει σε οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής σύμφωνα με την πρόσκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

……………………………………
(τόπος, ημερομηνία)

……………………………………
(υπογραφή)