Η Randstad Hellas επιλέγει το ScanHRMS της Epsilon HR

Η Randstad Hellas επέλεξε την ολοκληρωμένη λύση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ScanHRMS της Epsilon HR για να καλύψει τις ανάγκες της στην Μισθοδοσία και εν γένει την Διαχείριση Προσωπικού. Έχοντας πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας στην παγκόσμια και περισσότερα από 20 χρόνια στην τοπική αγορά, η Randstad στην Ελλάδα κατέχει την 1η θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Ως η #1 εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα, διαθέτει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των εταιρειών.

Μεταξύ του συνόλου των υπηρεσιών HR που προσφέρει η Randstad συγκαταλέγονται οι εξής:

  • Είναι αδειοδοτημένη Εταιρεία Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ). Η προσωρινή απασχόληση εφαρμόζεται κυρίως σε περιπτώσεις κάλυψης εποχικών αναγκών, σε έργα ορισμένης διάρκειας και προσωρινή αντικατάσταση εργαζομένων. Η Randstad αναλαμβάνει την Αναζήτηση, Επιλογή, Πρόσληψη και Διαχείριση Μισθοδοσίας του Προσωπικού.
  • Αναλαμβάνει τις συμβάσεις και τη μισθοδοσία υπαρχόντων ή μελλοντικών υπαλλήλων, με ορισμένου ή αορίστου χρόνου συμβάσεις.

Τις υπηρεσίες αυτές αφορά η χρήση και αξιοποίηση της εφαρμογής ScanHRMS που επέλεξε η Randstad.

Η υλοποίηση του έργου ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς η Randstad πλέον του δικού της προσωπικού διαχειρίζεται ένανπολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων για λογαριασμό των πελατώντης με τη χρήση του ScanHRMS. Η κατανομή του πλήθους αυτού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα εταιρειών με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη φύση εργασίας και το αντικείμενό τους. Η Randstad παρακολουθεί και διαχειρίζεται τους εργαζόμενους με τη βοήθεια της εφαρμογής, τόσο ως άμεσος, όσο και ως έμμεσος εργοδότης. Ένα σημαντικό όφελος που προέκυψε μέσω του συστήματος, είναι η αυτοματοποίηση των χρόνων απασχόλησης που ουσιαστικά προέρχονται από διαχείριση εργαζομένων από άλλο εργοδότη. Ταυτόχρονα, δημιουργήθηκαν ειδικά reports για επιμερισμό και χρέωση του εργοδοτικού κόστους στους πελάτες και επετεύχθη αυτόματος και ακριβής επιμερισμός του κόστους των ειδικών μισθοδοσιών (ΔΠ, ΕΑ, ΔΧ, κλπ.) για λόγους τιμολόγησης των πελατών. Σημαντική είναι και η δυνατότητα εναλλαγής πελατών ακόμη και ενδιαμέσως του μήνα. Επιπλέον των ανωτέρω αναπτύχθηκε πληθώρα διεπαφών (interface) μεταξύ του ScanHRMS και υφιστάμενων συστημάτων που εκ των πραγμάτων ήταν αναγκαία λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου εργασίας, δημιουργώντας έτσι ένα συνολικό και αρμονικό οικοσύστημα υποστήριξης των business αναγκών της Randstad με τον αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.

Το ScanHRMS αποτελεί το εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Epsilon HR για επιχειρήσεις με μεγάλο όγκο εργαζομένων, ιδιαίτερες απαιτήσεις και σύνθετες ανάγκες σε υποσυστήματα διαχείρισης προσωπικού, επιλογής, εξέλιξης και διαχείριση αμοιβών, υπολογισμού μισθοδοσίας και ωρομέτρησης.