Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης PYLON

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγκρισης του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 57 παρ. 2 και 58 του Ν. 4601/2019, των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 52 του Ν. 4172/2013.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» (εφεξής η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Με την από 27/02/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1. Η απόσχιση του κλάδου της Εταιρίας, των εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP που έχουν αναπτυχθεί με τη χρήση της πλατφόρμας PYLON και πιο συγκεκριμένα τα προϊόντα Pylon Commercial, Pylon ERP, Pylon CRM, Pylon Shop, Pylon Auto Service, Pylon Auto & Moto Cube, Pylon Retail, Pylon Entry (εφεξής ο «Κλάδος») και η εισφορά του στην Επωφελούμενη Εταιρία, «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» με το διακριτικό τίτλο «Epsilon SingularLogic Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019 (άρθρο 57 παρ.2), του Ν. 4548/2018 και των διατάξεων του Ν. 4172/2013, έναντι απόκτησης από την Εισφέρουσα Εταιρία εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρία. Η δραστηριοποίηση στον τομέα αυτόν βασίζεται σε σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η εταιρεία σε προϊόντα, σε επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού της. Συγκριτικό πλεονέκτημα των προϊόντων του αποσχισθέντος κλάδου είναι, ανάμεσα στα άλλα και η σύνδεση με προϊόντα και υπηρεσίες των άλλων κλάδων της EPSILON NET Α.Ε. όπως ο κλάδος προϊόντων για τα λογιστικά γραφεία, ο κλάδος με προϊόντα και υπηρεσίες εξειδικευμένα στη μισθοδοσία των επιχειρήσεων (HRMS), ο κλάδος των WEB εφαρμογών της πλατφόρμας Epsilon Smart για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο κλάδος των προϊόντων Hospitality καθώς και οι λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την πιστοποιημένη πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ Epsilon Digital κ.α.

Η Επωφελούμενη Εταιρία τυγχάνει θυγατρική της Εισφέρουσας, καθώς η Εισφέρουσα Εταιρία κατέχει ονομαστικές μετοχές της Επωφελούμενης που αντιστοιχούν σε ποσοστό 57,60% του μετοχικού κεφαλαίου της.

2. Ο ορισμός της 28ης Φεβρουαρίου 2021 ως ημερομηνίας σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του Κλάδου, μετά την οποία όλες οι πράξεις που θα διενεργούνται και θα αφορούν στον αποσχιζόμενο Κλάδο θα θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Επωφελούμενης Εταιρίας και η έναρξη των διαδικασιών για την ως άνω Απόσχιση.

3. Η ανάθεση στην Εταιρία με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΒΡ Α.Ε», που εδρεύει στο δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΑΤΤΙΚΗΣ, Ιφιγένειας 81, της αποτίμησης της λογιστικής αξίας του Εισφερόμενου Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, της εξέτασης του Σχεδίου Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4601/ 2019 και της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίασή του στις 15/05/2021, ενέκρινε το Σχέδιο της Σύμβασης Απόσχισης Κλάδου, το οποίο στις 18/05/2021 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το Σχέδιο της Σύμβασης Απόσχισης, η επ’ αυτού έκθεση του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, η από 14/05/2021 Έκθεση Αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του N. 4548/2018 της Ελεγκτικής Εταιρίας με την επωνυμία με την επωνυμία «HBP ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΒΡ Α.Ε» με την από 28.02.2021 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου (η οποία ενσωματώνεται ως Παράρτημα στην από 14/05/2021 Έκθεση Αποτίμησης) και η έκθεση εμπειρογνωμόνων επί του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 601/2019 έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (Ενημερωτικά Έγγραφα Απόσχιση PYLON – epsilonnet.gr).

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης τελεί υπό την αίρεση λήψης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το Νόμο, έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας καθώς και της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απόσχιση Κλάδου δεν απαιτείται η έκδοση πληροφοριακού σημειώματος κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.3.12 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η Εταιρία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την εξέλιξη της διαδικασίας απόσχισης.

 

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε την ανακοίνωση με Αρ Πρωτοκόλλου: 2021/EXAE/H/3605 εδώ.