Epsilon Net: Αύξηση 110,6% στον Κύκλο Εργασιών και 464% στα Κέρδη προ Φόρων στο 1ο Τρίμηνο του 2021

Ο Όμιλος Εταιριών Epsilon Net, υλοποιώντας με απόλυτη επιτυχία τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε το πρώτο τρίμηνο του 2021, ισχυρή αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αξιοποιώντας την ηγετική του θέση στον τομέα του business software.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Epsilon Net για το 1ο Τρίμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2021 – 31/03/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2021-31/03/2021

01/01/2020-31/03/2020

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

8.067,73

3.830,90

110,60%

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

2.689,31

873,90

207,74%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

2.235,49

396,47

463,84%

Τα υψηλά αυτά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών, απεικονίζουν, τόσο τη δυναμική οργανική ανάπτυξη της Epsilon Net με αύξηση 48% στον Κύκλο Εργασιών και αύξηση 318% στα Κέρδη προ φόρων, όσο και την πλήρη ενοποίηση της DATA COMMUNICATION (εντάχθηκε στον όμιλο τον Νοέμβριο του 2020) που προσέθεσε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, πωλήσεις της τάξεως του 1,6 εκ Ευρώ και κερδοφορία της τάξεως των 279 χιλ. Ευρώ.

Όσον αφορά τα στοιχεία της SINGULARLOGIC, να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο τρίμηνο, ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης από 11/01/2021, έχοντας μικρή συμμετοχή στα συγκεκριμένα αποτελέσματα ενώ και η νεοϊδρυθείσα θυγατρική Epsilon SingularLogic, έχει χαμηλή συνεισφορά στα αποτελέσματα του Ομίλου αφού ιδρύθηκε στις 22/01/2021 και μέχρι τη λήξη του τριμήνου ενσωματώθηκε σε αυτή, μόνο ένα μικρό τμήμα πωλήσεων του δικτύου αντιπροσώπων.

Περαιτέρω με δεδομένο τον στρατηγικό σχεδιασμό, για την ενοποίηση στην Epsilon SingularLogic του τομέα των εμπορικολογιστικών εφαρμογών και ERP του Ομίλου που βρίσκεται σε εξέλιξη και πρόκειται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου, αναμένεται στα επόμενα τρίμηνα, σημαντική περαιτέρω συνεισφορά της Epsilon SingularLogic στα αποτελέσματα του Ομίλου..

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ενισχύθηκαν περαιτέρω, με την ρευστότητα να διατηρείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τις σημαντικές κινήσεις εξαγορών που υλοποιήθηκαν κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2021-31/03/2021

01/01/2020-31/03/2020

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

13.961,26

8.531,77

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

9.215,81

5.523,54

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

1.802.45

1.446,42

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

4.873,71

993,59

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

567,70

299,66

Ταμειακές Ροές από Λειτ. Δραστηριότητες

3.444,93

1.612,33

Καθαρός Δανεισμός

2.498,41

-268,56

Ίδια Κεφάλαια

24.377,84

13.946,28

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

26.876,26

13.677,72

Συντελεστής Μόχλευσης

0,0930

-0,0196

 

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Προοπτικές

Όλες οι κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών του Ομίλου σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, τάση που συνεχίζεται και το δεύτερο φετινό τρίμηνο του 2021, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια έντονα αναπτυξιακή χρονιά.

Η ολοκλήρωση των στρατηγικών εξαγορών των εταιρειών DATA COMMUNICATION και SINGULARLOGIC, υπερδιπλασίασε τον αριθμό των ενεργών εγκαταστάσεων του Ομίλου, από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 σε πάνω από 70.000 ενεργές εγκαταστάσεις σήμερα. Ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς, ενώ η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων, συμβάλει καθοριστικά σε οικονομίες κλίμακος και βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου.

Οι παράγοντες που εγγυώνται την απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, είναι τα προϊόντα του, με ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής, το άρτιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και η υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του.

Κομβικό σημείο αποτελεί επίσης, η κυρίαρχη θέση της εταιρείας στο κομμάτι της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, αποτελεί πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις και ο Όμιλος συμμετέχει καθοριστικά στις εξελίξεις, ενισχύοντας τον στρατηγικό του στόχο για διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, με ταυτόχρονη επίτευξη αυξανόμενων επιδόσεων στα οικονομικά του αποτελέσματα.

Ο κ. Μίχος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το 2021 αποτελεί για τον Όμιλο της Epsilon Net μια δημιουργική χρονιά με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Πρωταγωνιστούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και μέσα από συνεργασίες και συνέργειες δημιουργούμε την επόμενη μέρα με γνώμονα τις αξίες μας, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας. Στόχος μας να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.
Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος την εξέλιξη των προϊόντων μας, με συνεχείς επενδύσεις σε web και cloud τεχνολογίες, προσήλωση στην τεχνολογική καινοτομία και στόχο την αυξημένη λειτουργικότητα των συστημάτων μας.
Τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου είναι καρπός αυτών των προσπαθειών, αποτελέσματα που μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε δημιουργώντας τη μεγαλύτερη εταιρία πληροφορικής στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα».

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: Τηλ.+30211 5007000 – email:ir@epsilonnet.gr

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.