Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας που συνήλθε την 30.06.2021

Η Εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» γνωστοποιεί, ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Ταχυδρομικός Κώδικας 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 10.850.492 μετοχές σε σύνολο 13.400.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 31.12.2020 και η διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρείας συνολικού ποσού εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (629.800,00€) που αντιστοιχεί σε μέρισμα ευρώ 0,047 ανά μετοχή, εκ του οποίου θα παρακρατηθεί φόρος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και συνεπώς το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,04465 ευρώ. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 20.07.2021 και η 21.07.2021 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 27.07.2021. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Θέμα 4ο: Εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 2021 την ελεγκτική εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.” (ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, Α.Φ.Μ 117802410 και ΑΔΤ ΑΒ201507 ως τακτικό ελεγκτή και Σκαλιώτου Ελένη με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, Α.Φ.Μ 053800096 και ΑΔΤ ΑΕ054321 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2020 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 2021, έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Θέμα 7ο: Εγκρίθηκε η ετήσια έκθεση πεπραγμένων για την εταιρική χρήση του έτους 2020 (1/1/2020 έως 31/12/2020) της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία παρουσίασε ο Πρόεδρός της και ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 8ο: Εγκρίθηκε η Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020.

Θέμα 9ο: Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου είναι:
1. Μίχος Ιωάννης του Νικολάου,
2. Αναγνώστου Βασιλική του Δημητρίου,
3. Κουτκουδάκης Ιωάννης του Αντωνίου,
4. Πρασσάς Βασίλειος του Γαβριήλ,
5. Μιχαλόπουλος Πασχάλης του Γεωργίου,
6. Γρίμπελας Ανδρέας του Δημητρίου,
7. Δασκαλοπούλου Αικατερίνη του Γεωργίου,
8. Κομνηνός Νικόλαος του Ζαχαρία,
9. Αβδημιώτης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου και
10. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4ετής). Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Κομνηνός Νικόλαος, Αβδημιώτης Σπυρίδων και Καραμπίνας Ελευθέριος, έγινε η διαπίστωση από τη Συνέλευση πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4 άρθρο του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 του Ν. 4706/2020. Η Συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί σύντομα.

Θέμα 10ο: Αποφασίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελεί επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου και να απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η θητεία των οποίων θα ταυτίζεται με τη θητεία τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη της θα ορισθούν από το διοικητικό συμβούλιο μετά τη συγκρότηση του σε σώμα.

Θέμα 11ο: Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση και την εφαρμογή διετούς Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης, για απόκτηση μετοχών (stock options) σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Θα εκδοθούν και θα διατεθούν συνολικά έως τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες κοινές ονομαστικές Μετοχές της Εταιρίας, με τιμή διάθεσης κάθε νέας μετοχής 2,40€.

Θέμα 12ο: Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της χρήσης 2020.

Η εταιρία θα δημοσιεύσει και θα αναρτήσει χωριστή ανακοίνωση με τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση που έχει ληφθεί επί των παραπάνω θεμάτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ.2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστήριου Αθηνών.

 

Θεσσαλονίκη 30.06.2021 EPSILON NET Α.Ε.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ