Αποτελέσματα Ψηφοφορίας της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας EPSILON NET Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2021

Η εταιρία EPSILON NET AE σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 133 παρ.2 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστήριου Αθηνών, γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, της 22ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2021. Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 10.850.492 μετοχές σε σύνολο 13.400.000 μετοχών, ήτοι ποσοστό 80,97% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συμμετοχή

Ψήφοι

Υπέρ % των έγκυρων ψήφων

Αποτέλεσμα

Έγκυρες Ψήφοι

% του Μετοχικού Κεφαλαίου

Υπέρ

Κατά

Αποχή

1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

10.850.492

80,97% 10.850.492 0 0 100%

εγκρίθηκε

2 Έγκριση διάθεσης των κερδών για την εταιρική χρήση 2020 και διανομή μερίσματος.

10.850.492

80,97% 10.785.492 0 65.000 99,40%

εγκρίθηκε

3 Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4548/2018.

10.850.492

80,97% 10.850.492 0 0 100%

εγκρίθηκε

4 Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

10.850.492

80,97% 10.850.492 0 0 100%

εγκρίθηκε

5 Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρίας, για την εταιρική χρήση 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

10.850.492

80,97% 10.785.492 0 65.000 99,40%

εγκρίθηκε

6 Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.850.492

80,97% 9.742.463 1.108.029 0 89,79%

εγκρίθηκε

7 Υποβολή από την Επιτροπή Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

10.850.492

80,97% 10.850.492 0 0 100%

εγκρίθηκε

8 Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020

10.850.492

80,97% 10.850.492 0 0 100%

εγκρίθηκε

9 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10.850.492

80,97% 9.742.463 1.108.029 0 89,79%

εγκρίθηκε

10 Επαναπροσδιορισμός της Επιτροπής Ελέγχου και λήψη απόφασης ως προς το είδος, τη σύνθεση (αριθμός και ιδιότητες μελών) και τη θητεία της. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

10.850.492

80,97% 9.742.463 1.108.029 0 89,79%

εγκρίθηκε

11 Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη θέσπιση Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με τη μορφή χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018, σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

10.850.492

80,97% 9.677.463 1.108.029 65.000 89,19%

εγκρίθηκε

12 Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα εταιρικής χρήσης 2020 (από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.850.492

80,97% 10.850.492 0 0 100% εγκρίθηκε

 

Θεσσαλονίκη 05/07/2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο