Ολοκλήρωση Μερικής Διάσπασης της «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής»

Η Εταιρία EPSILON NET, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 14.07.2021 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 612/14-07-2021 εγκριτικής απόφασης Υπηρεσίας ΓΕΜΗ (ΑΔΑ: ΩΑΥΕ469ΗΡΘ-Κ90) η οποία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την ίδια ημέρα, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2582833, ολοκληρώθηκε η Μερική Διάσπαση της εταιρίας με την επωνυμία «SingularLogic Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής» και το δ.τ «SINGULARLOGIC A.E.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 008916201000(Διασπώμενη Εταιρία), με μεταβίβαση στην θυγατρική εταιρία της EPSILON NET A.E., «Epsilon SingularLogic Ανώνυμη Εταιρία Πληροφορικής» και το δ.τ «Epsilon SingularLogic Α.Ε.» με αριθμό ΓΕ.ΜΗ 157876205000 (Επωφελούμενη Εταιρία), του κλάδου ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και Enterprise Resource Planning (ERP) συστημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4601/2019 (άρθρο 56 παρ. 2), του ν. 4548/2018 και του ν. 4172/2013, έναντι απόκτησης από τους Μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας εταιρικής συμμετοχής στην Επωφελούμενη Εταιρία.

Με την έγκριση της διάσπασης επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

α) Η Επωφελούμενη Εταιρία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του Διασπώμενου Κλάδου (κατά την 28.02.2021) και διαμορφώθηκε μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της διάσπασης.

β) Το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης Εταιρίας, αυξήθηκε κατά το ποσό των € 7.500.000 με την έκδοση 7.500.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €1 εκάστης, που αναλήφθηκαν στο σύνολό τους από τους μετόχους της Διασπώμενης Εταιρίας, κατ’ αναλογία των ποσοστών τους στη Διασπώμενη Εταιρία (pro rata).

Μετά την ανωτέρω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της Epsilon SingularLogic Α.Ε. (Επωφελούμενη Εταιρία) ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €17.525.000,00 διαιρούμενο σε 17.525.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και μετά και από την 29.06.2021 μεταβίβαση από την EPSILON NET Α.Ε. στην SPACE HELLAS Α.Ε., 3.247.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην εταιρία Epsilon SingularLogic Α.Ε., έναντι του ποσού των €3.247.000,00, η μετοχική σύνθεση της Epsilon SingularLogic Α.Ε. έχει σήμερα ως εξής:

1) EPSILON NET A.E.: 10.514.925 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 60,00% ,

2) SPACE HELLAS Α.Ε.: 7.005.125 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 39,972% και

3) GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.: 4.950 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου 0,028%.

Περαιτέρω και στα πλαίσια της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την SingularLogic Α.Ε. που είχε ανακοινωθεί στις 01.03.2021, η EPSILON NET Α.Ε. μεταβίβασε στην SPACE HELLAS 902.989 κοινές ονομαστικές μετοχές της SingularLogic Α.Ε. ονομαστικής αξίας €1 εκάστης, έναντι του ποσού των €930.078,67.

Μετά την ανωτέρω μεταβίβαση η μετοχική σύνθεση της SingularLogic Α.Ε. έχει ως εξής:

1) EPSILON NET A.E.: ποσοστό 39,934% επί του μετοχικού κεφαλαίου,

2) SPACE HELLAS Α.Ε: ποσοστό 60,00% επί του μετοχικού κεφαλαίου και

3) GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A.: ποσοστό 0,066% επί του μετοχικού κεφαλαίου

Η ολοκλήρωση της στρατηγικής αυτής αποδεικνύει έμπρακτα, την ισχυρή συνεργασία των δύο Ομίλων (EPSILON NET και SPACE HELLAS) και αποτελεί ορόσημο στην πορεία για τη δημιουργία ενός πολύ μεγαλύτερου επιχειρηματικού σχήματος στο χώρο της Πληροφορικής στην Ελλάδα.