Όμιλος Epsilon Net: Αύξηση +111% στον Κύκλο Εργασιών του Ομίλου & +406% στα Κέρδη προ Φόρων για το Α’ Εξάμηνο του 2021

Ο Όμιλος Εταιριών Epsilon Net, συνεχίζοντας την έντονα αναπτυξιακή του πορεία, σημείωσε και το πρώτο εξάμηνο του 2021 ιδιαίτερα σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης για έτος ορόσημο στις επιδόσεις του Ομίλου.

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου Epsilon Net για το Α΄ Εξάμηνο του 2021 έχουν ως εξής:

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2021 – 30/06/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2021 – 30/06/2021

01/01/2020- 30/06/2020

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

17.828,51

8.445,36

+111,10%

Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

6.194,49

1.829,54

+238,58%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

4.976,27

982,69

+406,39%

Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών απεικονίζουν, τόσο τη συνεχιζόμενη δυναμική στην οργανική ανάπτυξη, όσο και την παράλληλη σημαντική συνεισφορά των εξαγορών των τελευταίων 12 μηνών.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στα αποτελέσματα αυτά έχει ενοποιηθεί πλήρως η Data Communication, ενώ η Technolife ενοποιείται μόνο για περίοδο περίπου ενός μήνα (ολοκλήρωση εξαγοράς 07/06/2021).

Η ενοποίηση της Singular Logic έγινε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Περαιτέρω, όσον αφορά την συμμετοχή της συγκεκριμένης εξαγοράς και τη θετική επίδρασή της στα στοιχεία του Ομίλου, να σημειώσουμε ότι στη περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2021, ενοποιούνται τα αποτελέσματα της νεοϊδρυθείσας Epsilon SingularLogic, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται σημαντικό τμήμα των εσόδων της δραστηριότητας των έργων ιδιοπαραγώμενου λογισμικού στον ιδιωτικό τομέα, καθώς η διαδικασία της διάσπασης και εισφοράς του αντίστοιχου κλάδου στην από την Singular Logic στην Epsilon SingularLogic ολοκληρώθηκε στις 14/07/2021.

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2021- 30/06/2021

01/01/2020- 30/06/2020

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

18.963,50

11.127,54

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

9.988,78

5.140,43

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

1.833,19

1.338,16

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

5.590,76

1.494,43

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης

580,77

365,25

Ταμειακές Ροές από Λειτ. Δραστηριότητες

5.141,17

3.188,78

Καθαρός Δανεισμός

(970,00)

(2.789,27)

Ίδια Κεφάλαια

29.309,60

15.185,96

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

28.339,60

12.396,69

Συντελεστής Μόχλευσης

(3,42%)

(22,50%)

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές εξαγορές, η ρευστότητα της εταιρίας κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά και συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα, διασφαλίζοντας το στόχο της διοίκησης για την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων επέκτασης (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 18,963 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός),ενώ το συγκεκριμένο εξάμηνο οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 5,141 εκατ. ευρώ). Περαιτέρω κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 ενισχύθηκαν ιδιαίτερα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.

Προοπτικές

Το σύνολο των προϊόντων, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων του Ομίλου, σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021, απεικονίζοντας την έντονα αναπτυξιακή χρονιά, η οποία αποτελεί έτος – ορόσημο και ταυτόχρονα, αφετηρία νέων ευοίωνων εξελίξεων στην πορεία του Ομίλου.

Ο εταιρικός μετασχηματισμός του Ομίλου και η λειτουργική ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων και των τμημάτων που προήλθαν από τις στρατηγικές εξαγορές του τελευταίου έτους, ολοκληρώθηκε με επιτυχή τρόπο και σύμφωνα με τον σχεδιασμό της διοίκησης. Η λειτουργική ενοποίηση διαφόρων τμημάτων, συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και αποτελεί την βάση για τη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου, ενώ θα αποτελέσει επιχειρησιακό μοντέλο για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση και των μελλοντικών εξαγορών.

Οι παράγοντες που εγγυώνται την απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου και την συνεχή αύξηση του μεριδίου αγοράς, είναι η κυρίαρχη θέση του Ομίλου στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA της ΑΑΔΕ, το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του, η διατήρηση και προοπτική περαιτέρω επέκτασης της πολύ μεγάλης πελατειακής του βάσης, το άρτιο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών και η υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του. Αδιαμφισβήτητα, καταλυτική επίδραση στη δυναμική ανάπτυξη του Ομίλου έχει η συνεχής επενδυτική στρατηγική του σε τεχνολογίες αιχμής με ιδιαίτερη έμφαση στις καινοτόμες πλατφόρμες λογισμικού Galaxy και Pylon, που δίνουν σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ομίλου με αποτέλεσμα, τόσο με βάση τις στρατηγικές κινήσεις εξαγορών όσο και την οργανική ανάπτυξη, ο αριθμός των ενεργών εγκαταστάσεων του Ομίλου από 30.000 εγκαταστάσεις στις αρχές του 2020 να αριθμεί σήμερα πάνω από 80.000 ενεργές εγκαταστάσεις.

Ο Όμιλος εταιριών Epsilon Net συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια και συνέχεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό για συστηματική διεύρυνση της πελατειακής του βάσης και των τεχνολογικών λύσεων που προσφέρει τόσο σε οριζόντιο επίπεδο όσο και σε δυναμικές κάθετες αγορές στην Ελλάδα με εξειδικευμένες εφαρμογές, ενώ σχεδιάζει και την σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό.

Παράλληλα, με γνώμονα την ολοκληρωμένη συμβολή του στο Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ιδιωτικού τομέα, παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στο επίπεδο των νέων δυνατοτήτων χρηματοδότησης που θα προκύψουν το προσεχές διάστημα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» & του «ΕΣΠΑ 2021-2027» και έχει προετοιμάσει σε στρατηγικό επίπεδο συνεργασίες τόσο με χρηματοοικονομικούς φορείς όσο και με πολυεθνικούς παρόχους τεχνολογίας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας που δημιουργούν οι παγκοσμίως νέες συνθήκες σε σχέση με την τεχνολογική εξέλιξη. Ο κ. Μίχος Ιωάννης Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Το 2021 αποτελεί για τον Όμιλο μας, μια δημιουργική χρονιά με έντονους αναπτυξιακούς ρυθμούς, μια χρονιά ορόσημο με κυρίαρχο, πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ιδιωτικού Τομέα.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί ολοκληρώσαμε με εξαιρετικό τρόπο την λειτουργική ενσωμάτωση όλων των δραστηριοτήτων, του προσωπικού και των στελεχών που προήλθαν από τις νέες θυγατρικές οι οποίες εντάχθηκαν στο δυναμικό μας τους τελευταίους 10 μήνες. Ο όμιλος είναι στη πιο ώριμη στιγμή του, σε σχέση με την εμπειρία και τεχνογνωσία των ανθρώπων μας, σε επίπεδο τεχνολογικών επιλογών με τις διαρκείς επενδύσεις και σε σχέση με τη συνεχώς αυξανόμενη δυναμική του για τη συνέχεια. Όλοι εμείς στον όμιλο εταιριών Epsilon Net ζούμε μια δημιουργική άνοιξη και με οδηγό την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, το εταιρικό όραμα και την προσήλωση στους πελάτες μας, δημιουργούμε όλοι μαζί την επόμενη μέρα. Κεντρικός μας στόχος είναι να παράγουμε καθημερινά αξία για τους ανθρώπους μας, τους συνεργάτες και τους μετόχους μας.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και μεράκι την εξέλιξη των προϊόντων μας, με συνεχείς επενδύσεις σε web και cloud τεχνολογίες, προσήλωση στη καινοτομία και στόχο την αυξημένη λειτουργικότητα των συστημάτων μας. Παράλληλα σχεδιάζουμε την επόμενη ημέρα ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της αγοράς, δημιουργώντας με συνεργασίες και συνέργειες, την εποχή του “all in one solution” δίνοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στη καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μας σε όλη την Ελλάδα , το προσωπικό και όλα τα στελέχη του Ομίλου μας για την καθημερινή τους προσπάθεια και συνεισφορά. Τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου μας επιβραβεύουν δίνοντας μας παράλληλα τη δύναμη και ευθύνη, ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα , να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία”.

Η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2021 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων:
Τηλ.+30211 5007000 – email: ir@epsilonnet.gr