Ανακοίνωση Εκλογής Νέου Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου - Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

Η EPSILON NET Α.Ε. ανακοινώνει ότι με την από 30/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και μετά από θετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εξελέγη ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΗΣ ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από την Επιτροπή Ελέγχου, κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ, για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Ο κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΝΗΣ, ο οποίος έχει εκλεγεί και ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της EPSILON NET AE, διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και επιπλέον διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Επισημαίνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε, η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και στην πλειοψηφία τους είναι ανεξάρτητα.

Κατόπιν της ως άνω μεταβολής, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της 30/05/2022 ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα, ως ακολούθως:

  1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως Πρόεδρος,
  2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως Μέλος και
  3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ως Μέλος.

 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2022