Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2022

Η Εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E.» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Τ.Κ 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 43.276.165 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 54.200.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 79,84% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδικότερα αποφάσισε τα εξής:

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2021 (από 01.01.2021 έως 31.12.2021), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και η διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (1.897.000,00 €). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,035. Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 19/07/2022 και η 20/07/2022 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 26/07/2022. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 4ο: Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2022 την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και με διακριτικούς τίτλους «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe» με ΑΜ ΣΟΕΛ 125 και ΑΦΜ 094394659 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα και της Μαρίας με ΑΜ ΣΟΕΛ 40061, ΑΦΜ 117802410 και ΑΔΤ ΑΒ201507 ως τακτικό ελεγκτή και Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη και της Καλλιρόης με ΑΜ ΣΟΕΛ 23671, ΑΦΜ 053800096 και ΑΔΤ ΑΕ054321 ως αναπληρωματικό ελεγκτή.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 42.712.823 ή ποσοστό 98,70%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 563.342 ή ποσοστό 1,30%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.
Επισημαίνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2021 για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022, έως και την επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 42.712.823 ή ποσοστό 98,70%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 563.342 ή ποσοστό 1,30%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 7ο : O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλλε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021) και ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.
Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 8ο: Παρουσιάσθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.
Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Θέμα 9ο: Εξέλεξε τον Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με θητεία μέχρι τις 30/06/2025, αφού διαπίστωσε ότι πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα. Η ανασυγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί σύντομα.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 10ο: Αποφασίσθηκε η τροποποίηση της απόφασης του θέματος με αριθμό (11) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/06/2021 που αφορούσε τη θέσπιση και την εφαρμογή του Προγράμματος Διάθεσης Μετοχών (Stock Options Plan) με την επέκταση της χρονικής διάρκειάς αυτού, από δύο (2) έτη σε τέσσερα (4) έτη και εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την προσαρμογή του, προβαίνοντας στις απαιτούμενες σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία γνωστοποιήσεις.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 42.715.526 ή ποσοστό 98,70%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 560.639 ή ποσοστό 1,30%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 11ο: Αποφασίσθηκε η έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι 5% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός (12) μηνών από την έγκριση (ενν. μέχρι την 30/06/2023), με κατώτατο όριο απόκτησης 2,00 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης 20,00 ευρώ ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει, τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θέμα 12ο: Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2021.
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 43.276.165 ή ποσοστό 100%
Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%
Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

Θεσσαλονίκη 30/06/2022