Πρακτικό Ανασυγκρότησης Δ.Σ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
της από 30/05/2022 συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία
«EPSILON NET – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
& ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» με το δ.τ «EPSILON NET A.E.»

Α.Φ.Μ. 099357493 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 038383705000


 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» (στο εξής «Εταιρία»), σήμερα την 30η Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η οποία διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα τα μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με το άρθρο 90 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.

Κατά την συνεδρίαση παρίστανται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του ΔΣ:

 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 3. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
 4. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ, Εκτελεστικό Μέλος,
 5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
 6. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος,
 7. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 8. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
 9. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Στη σημερινή συνεδρίαση παρίσταται και ο κ. Παντελεήμων Μάνης του Αναστασίου.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η τήρηση των πρακτικών ανατέθηκε ομόφωνα στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πασχάλη Μιχαλόπουλο.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο:

Παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντος.
Θέμα 2ο: Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.
Θέμα 3ο:

Ανάκληση της από 30-06-2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας
Θέμα 4ο:

Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη
Θέμα 5ο:

Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

 

Θέμα 1ο:
Παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και από τη θέση του μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση των ως άνω παραιτηθέντος.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή παραίτησης με ισχύ από 30/05/2022, του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, η οποία υποβλήθηκε με την από 27/05/2022 επιστολή του και οφείλεται σε λόγους επαγγελματικούς, καθώς πλέον οι υποχρεώσεις του ως Επίκουρου Καθηγητή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος δυσχεραίνουν την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως μέλους του Δ.Σ της Εταιρίας. Επιπλέον ο ανωτέρω και για τους ίδιους λόγους, υπέβαλλε ταυτόχρονα την παραίτησή του και από τις επιτροπές, Ελέγχου και Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, στις οποίες μετείχε ως μέλος και Πρόεδρος αντίστοιχα.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020 «……… Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ή ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9, δεν υπολείπονται του ενός τρίτου (1/3) του συνολικού αριθμού των μελών του και, πάντως, δεν είναι λιγότερα από δύο (2). Αν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στον αμέσως εγγύτερο ακέραιο αριθμό…..», ενώ σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 9 του ιδίου Νόμου «………………………………………………………………….. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτουή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της ιδιότητας ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, που έχει ως συνέπεια ο αριθμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών να υπολείπεται του ελάχιστου εκ του νόμου απαιτούμενου αριθμού, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση, είτε αναπληρωματικό μέλος, σε περίπτωση που υφίσταται βάσει του άρθρου 81 του ν. 4548/2018, είτε υφιστάμενο μη εκτελεστικό μέλος ή νέο μέλος που εκλέγει σε αντικατάσταση, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, ανέφερε ότι στην προκείμενη περίπτωση λόγω της δεκαμελούς σύνθεσης του Δ.Σ της Εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 4706/2020, μετά την παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ της Εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, ο αριθμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ της Εταιρίας υπολείπεται κατά ένα (1) μέλος με αυτή την ιδιότητα (ενν. του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού). Επομένως και δεδομένου και ότι δεν είχαν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη κατά την Γενική Συνέλευση της 30ης/06/2021, οπότε και εκλέχτηκε το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας, θα πρέπει (ενν. το διοικητικό συμβούλιο) να εκλέξει νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος σε αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος και μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ενημέρωσε στα μέλη του Δ.Σ ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 26/05/2022 και τίθεται υπόψη των μελών του Δ.Σ, ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020, καθώς ο ανωτέρω τηρεί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων, β) προσωπικές δεξιότητες, γ) φήμη, ήθος, εντιμότητα και ακεραιότητα, δ) αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ε) ανεξαρτησία κρίσης και στ) διάθεση επαρκούς χρόνου. Ο Παντελεήμων Μάνης αποφοίτησε από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, απέκτησε MBA Certificate, από το Institute of Management and Entrepreneurship of South Eastern Europe (IMESE), (Business School του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδας), ενώ είναι κάτοχος EXECUTIVE DIPLOMA IN MANAGEMENT, από το Chartered Management Institute, UK. Διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας, στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, στον κλάδο της Ενέργειας και με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, έχοντας εμπειρία στις εξαγωγές κυρίως στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, εργαζόμενος ως expatriate στην Best Foods Βουλγαρίας και με υψηλές θέσεις ευθύνης σε εταιρίες στην Ελλάδα και στην Σερβία, απέκτησε εξαιρετικές επαγγελματικές, προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες. Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εργασίας του στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με σημαντικά και διαφοροποιημένα έργα, όπως:

 • η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα
 • στην εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermeren Combinat),
 • σε Διεθνή έργα Τεχνικής βοήθειας και Αναπτυξιακής Συνεργασίας χρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Διεθνείς πόρους (Project Manager παροχής τεχνογνωσίας σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, της Μαύρης Θάλασσας και της Ν.Α. Μεσογείου, Lead Director σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PHARE για την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης με αποδέκτη την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αιγύπτου),
 • στην δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την εξωστρεφή πολιτική του ΧΑ στις χώρες της περιοχής Ν.Α. Ευρώπης, στην καλλιέργεια σχέσεων με φορείς των Περιφερειακών Κεφαλαιαγορών, των Επιχειρηματικών οργανισμών και Κυβερνητικών δομών έως και την Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο.

 

Επίσης ασχολήθηκε ενεργά με ενεργειακά θέματα και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα καθώς ήταν συντάκτης του Feasibility study για την δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στην Ελλάδα (EnEx Group), ενώ ήταν μέλος της ομάδας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «The Outlook for a Natural Gas Trading Hub in SEE». Περαιτέρω, ο κ. Παντελής Μάνης είναι ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και είναι απαλλαγμένο από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, δε συντρέχουν στο πρόσωπό του κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας και ως εκ τούτου πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Κατόπιν όλων αυτών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, προτείνει την εκλογή του ανωτέρω, Παντελή Μάνη του Αναστασίου, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ της Εταιρίας στη θέση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, επισημαίνοντας ότι με την εκλογή του, τηρείται το (υποχρεωτικό) ποσοστό συμμετοχής των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ν. 4706/2020, ήτοι δεν υπολείπεται του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του και παράλληλα υπάρχει επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο που δεν υπολείπεται του (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 3 του ν. 4706/2020 σύμφωνα με το οποίο, «Τα κριτήρια επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνουν τουλάχιστον την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται στο προηγούμενο ακέραιο». Επιπλέον ο ανωτέρω, ως υποψήφιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην Εταιρία με την οποία δηλώνει ότι δεν έχει εκδοθεί εντός ενός (1) έτους, πριν ή από την εκλογή του αντίστοιχα, τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την υπαιτιότητά του για ζημιογόνες συναλλαγές της Εταιρίας του ν. 4548/2018, με συνδεδεμένα μέρη (άρθρο 3 παρ. 4. του Ν. 4706/2020).

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω:

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 1. Κάνει αποδεκτή την παραίτηση του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τις προ αναφερόμενες θέσεις του στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας, στις οποίες μετείχε ως μέλος και Πρόεδρος αντίστοιχα. Εκφράζει τις ευχαριστίες του στον ανωτέρω για την μακροχρόνια επιτυχημένη συνεργασία του με την Εταιρία.
 2. Εκλέγει τον κ. Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, προς αντικατάσταση του ανωτέρω παραιτηθέντος για θητεία που λήγει μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 4706/2020, αφού διαπίστωσε ότι ο ανωτέρω πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας βάσει της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρίας, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020. Η ανωτέρω εκλογή θα ανακοινωθεί στην αμέσως επόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ.1 του του ν. 4548/2018, η οποία και θα αποφασίσει για την απόδοση της ιδιότητας του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στον ανωτέρω, είτε σε άλλο υφιστάμενο μέλος ή σε νέο μέλος που θα εκλέξει, για το υπόλοιπο της θητείας του διοικητικού συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025 (αρ. πρωτ. 1149/17-05-2021Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Ο κ. Παντελεήμων Μάνης αποδέχεται την εκλογή του και αναλαμβάνοντας αμέσως τα καθήκοντα του, μετέχει στη συνέχεια της παρούσας συνεδρίασης.

 

Θέμα 2ο:
Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Κατόπιν της εκλογής του κ. Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους και Αντιπροέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής:

 1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ……………, που γεννήθηκε στην ………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου
  ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ …………… , Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ και της ΣΟΦΙΑΣ,………………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ ……………, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, ………………, που γεννήθηκε στην…………… το έτος ……………και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ……………………, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος,
 4. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, ………………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………του……………, με Α.Φ.Μ………………. Εκτελεστικό Μέλος,
 5. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, ……………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. ……………… , Εκτελεστικό Μέλος,
 6. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, ………………., που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό ………………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ ……………, Εκτελεστικό Μέλος,
 7. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ, ………………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ ……………, Εκτελεστικό Μέλος,
 8. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, ……………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό ………………………………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. ……………, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 9. ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ και της ΜΑΡΙΝΑΣ, ……………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. ……………, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
 10. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ και της ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗΣ, ……………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό ………………………………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. …………………, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

 

Θέμα 3ο:
Ανάκληση της από 30-06-2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου αναφορικά με την εκπροσώπηση της Εταιρίας και νέα ανάθεση αρμοδιοτήτων και εκπροσώπηση της Εταιρίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του ότι:
(α) δυνάμει της από 30/06/2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου και του 2ου θέματος αυτής, είχε παρασχεθεί το δικαίωμα εκπροσώπησης της Εταιρίας σε μέλη αυτού και
(β) λόγω της παραίτησης και αντικατάστασης του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, ανασυγκροτήθηκε με την αμέσως προηγούμενη απόφαση,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Την ανάκληση της από 30/06/20221 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, η οποία αναφέρεται στην εκπροσώπηση της εταιρίας και την παροχή δικαιώματος υπογραφής και περιέχεται στο 2ο θέμα της εν λόγω συνεδρίασης.

2) 2.1 Εκπροσώπηση Εταιρίας.
Ορίζει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, αρμόδιο να αποφασίζει γενικά για όλες τις εταιρικές υποθέσεις. Κατά συνέπεια το Διοικητικό Συμβούλιο εκχωρεί στον Πρόεδρο του Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας ΙΩΑΝΝΗ ΜΙΧΟ του Νικολάου τη δυνατότητα να συναλλάσσεται για λογαριασμό της εταιρίας με τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες και οποιονδήποτε τρίτο, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις για λογαριασμό της εταιρίας, να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί αξιόγραφα, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, να εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής Διοικητικής Αρχής και ενώπιον κάθε ημεδαπού ή αλλοδαπού Δικαστηρίου, οποιουδήποτε βαθμού, να υπογράφει συμβάσεις για λογαριασμό της εταιρίας με αντισυμβαλλόμενο οποιονδήποτε τρίτο και γενικά να ασκεί όλες τις ενέργειες, οι οποίες σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. Επιπλέον δύναται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του καταστατικού της εταιρίας και το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, να αναθέτει περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που του ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους ή τρίτους, δυνάμει ειδικού πληρεξουσίου ή εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση κωλύματος του Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, αντικαθιστά αυτόν σε κάθε ενέργεια εκπροσώπησης της Εταιρίας, η Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ του Δημητρίου.

2.2 Ανάθεση Λοιπών Εξουσιοδοτήσεων.
Περαιτέρω και με σκοπό τη διευκόλυνση των καθημερινών τραπεζικών συναλλαγών της εταιρίας και παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, Ιωάννη Μίχου του Νικολάου, εξουσιοδοτείται το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ του Αντωνίου και της Ελένης, …………….., που γεννήθηκε στην …………….. το έτος …………….. και κατοικεί στη …………….. στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………….. του…………….., με Α.Φ.Μ …………….., να εκπροσωπεί, να αντιπροσωπεύει την εταιρία και να τη δεσμεύει με την υπογραφή του σε όλες τις τράπεζες για κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές, να μπορεί να προβαίνει σε καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, σε καταθέσεις συναλλαγματικών και επιταγών, προεξοφλήσεις αξιόγραφων και υπογραφές συμβάσεων και γενικά σε οποιαδήποτε συναλλαγή απαιτείται με οποιαδήποτε τράπεζα.

 

Θέμα 4ο:
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, αναφέρει στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε: α) η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, β) η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα οποία στην πλειοψηφία τους ή στο σύνολο τους θα είναι ανεξάρτητα (μη εκτελεστικά μέλη) που πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, γ) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου να ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και δ) ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζεται από τα μέλη της και να είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε εκτέλεση της προ αναφερόμενης απόφασης της γενικής συνέλευσης και των διατάξεων του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στην εκλογή, ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, των παρακάτω τριών (3) μελών του και συγκεκριμένα εξέλεξε τους εξής: 1) ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 2) ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 3) ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνοντας παράλληλα ότι οι ανωτέρω, πληρούν ατομικά και συλλογικά τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017 και ότι οι κ.κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ και ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΔΗΜΙΩΤΗΣ πληρούν τα κριτήρια της ανεξαρτησίας κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Ν. 4706/2020. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ο κ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025. Ακολούθως κατά τη συνεδρίασή στις 01/07/2021, τα ως άνω εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συγκροτήθηκαν σε Σώμα και εξέλεξαν ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Ελευθέριο Καραμπίνα και ως μέλη τους Σπυρίδωνα Αβδημιώτη και Αικατερίνη Δασκαλοπούλου.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τη θέση του στην Επιτροπή Ελέγχου, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας κατά τη συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 26/05/2022 και τίθεται υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη του Αναστασίου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (έχει ήδη εκλεγεί) και ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020. Η πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων στηρίζεται στο γεγονός ότι ο Παντελής Μάνης διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και παραπάνω αναφέρθηκαν και επιπλέον διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, δεδομένου ότι έχει σημαντική συνολική διαχρονική επαγγελματική εξέλιξη συμπεριλαμβανομένης της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, γνώση των τομέων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, γνώση και κατανόηση των θεμάτων εταιρικής διακυβέρνησης και του σχετικού πλαισίου και βαθιά κατανόηση της λειτουργίας των Επιτροπών Ελέγχου και των Διοικητικών Συμβουλίων. Ο κ. Παντελής Μάνης διαθέτει περισσότερο από 25 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο της Κεφαλαιαγοράς, και με σημαντική συμβολή στην δημιουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, έχοντας εμπειρία στις εξαγωγές κυρίως στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, εργαζόμενος ως expatriate στην Best Foods Βουλγαρίας και με υψηλές θέσεις ευθύνης σε εταιρίες στην Ελλάδα και στην Σερβία, απέκτησε εξαιρετικές επαγγελματικές, προσωπικές και κοινωνικές εμπειρίες. Κατά την διάρκεια της πολύχρονης εργασίας του στον Όμιλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ως Προϊστάμενος και Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με σημαντικά έργα, όπως: η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στην Β. Ελλάδα, η εισαγωγή στις αγορές του ΧΑ εταιριών εγκατεστημένων στη Ν.Α Ευρώπη (Mermeren Combinat), η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων για την εξωστρεφή πολιτική του ΧΑ στις χώρες της περιοχής Ν.Α. Ευρώπης, η καλλιέργεια σχέσεων με φορείς των Περιφερειακών Κεφαλαιαγορών, των Επιχειρηματικών οργανισμών και Κυβερνητικών δομών έως και την Μαύρη Θάλασσα και την Μεσόγειο. Διατέλεσε για μια τριετία μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Εταιρία διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας. Διετέλεσε την περίοδο 2016-2017 Διευθύνων Σύμβουλος στον Όμιλο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, όπου επέτυχε να κάνει τον Όμιλο κερδοφόρο μετά από μια περίοδο 10 ετών συνεχών ζημιών. Σήμερα είναι Project Manager στην εταιρία EDITEC SA και είναι εξωτερικός συνεργάτης με τις Capital Market Experts (στον κλάδο των Κεφαλαιαγορών), Αναδομώ ΑΕ (τεχνική εταιρία) και ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΕ (εμπόριο τροφίμων-ποτών).

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος εισηγήθηκε την εκλογή του Παντελή Μάνη ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο Παντελής Μάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και του ν. 3016/2002 και όλα τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Εκλέγει τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κα της ΣΟΦΙΑΣ, …………….., που γεννήθηκε στην …………….. το έτος …………….. και κατοικεί στη …………….. στην οδό ………………………………………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. …………………, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

 

Θέμα 5ο:
Ορισμός νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη. Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, υπενθύμισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με την από 30.06.2021 απόφασή του, προέβη στη σύσταση Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αποτελούμενης από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να είναι ανεξάρτητα. O Πρόεδρος της Επιτροπής αποφάσισε ότι θα ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Στη συνέχεια με την ίδια ως άνω απόφαση του όρισε ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τα κάτωθι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 1. ΑΒΔΗΜΙΩΤΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, 2. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και 3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αποφασίσθηκε ότι διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 30/06/2025.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος, ανέφερε ότι κατόπιν της προ αναφερόμενης παραίτησης του κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, από τη θέση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας και από τις θέσεις του, στην Επιτροπή Ελέγχου και στην Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, εκλέχτηκε ήδη ο Παντελής Μάνης του Αναστασίου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως νέο μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδηρίτη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 4 ν. 4706/2020.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, Ιωάννης Μίχος εισηγείται την εκλογή του Παντελή Μάνη του Αναστασίου και ήδη Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέου μέλους της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Σπυρίδωνα Αβδημιώτη για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και διαπίστωσε ότι ο Παντελής Μάνης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτει αποδεδειγμένα όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020,

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 1. Εκλέγει τον ΜΑΝΗ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κα της ΣΟΦΙΑΣ, ……………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό ………………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ……………του……………, με Α.Φ.Μ…………………., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, νέο μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Σπυρίδωνα Αβδημιώτη, για θητεία λήγουσα την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ανασυγκροτεί σε σώμα την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων ως ακολούθως: 1. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ, ……………, που γεννήθηκε στην ………………. το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό ……………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. ………………, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
  2. ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ……………, που γεννήθηκε στην……………….. το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό………………, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. ………………., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής και
  3. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ……………, που γεννήθηκε στην …………… το έτος …………… και κατοικεί στη …………… στην οδό …………….., κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό …………… του ……………, με Α.Φ.Μ. ……………, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλος της Επιτροπής.

 

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η παρούσα συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο και υπογράφθηκε ως ακολούθως:

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος &
Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος

Η Αναπληρώτρια
Διευθύνουσα Σύμβουλος

 

…………………………….
Ιωάννης Μίχος

 

…………………………..
Παντελεήμων Μάνης

 

……………………………
Βασιλική Αναγνώστου

Τα Μέλη
 

………………………..
Βασίλειος Πρασσάς

 

………………………….
Ανδρέας Γρίμπελας

 

…………………….……
Ιωάννης Κουτκουδάκης

 

………………………………
Πασχάλης Μιχαλόπουλος

 

…………………………..
Αικατερίνη Δασκαλοπούλου

……………………………..
Νικόλαος Κομνηνός

 

…………………………..
Ελευθέριος Καραμπίνας

 

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.

 

 

 

Θεσσαλονίκη 03/06/2022

O Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ