Όμιλος EPSILON ΝΕΤ, Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Εννεαμήνου 2022: Ισχυρή ανάπτυξη με άνοδο 60% στον Κύκλο Εργασιών και αύξηση 92% στα Κέρδη προ Φόρων

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια και συνέχεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό, σημείωσε κατά το εννεάμηνο  του 2022, σημαντική αύξηση  στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντας την ηγετική του θέση  στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά.

Η συνεχής αναπτυξιακή πορεία και τα οικονομικά αποτελέσματα (παρά τις ιδιαίτερες διεθνείς γεωπολιτικές συνθήκες και τις επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία) επιβεβαιώνουν και στην τρέχουσα περίοδο τις στρατηγικές επιλογές του Ομίλου για:

 • υψηλά ποσοστά οργανικής ανάπτυξης που στηρίζονται στα επαναλαμβανόμενα έσοδα και την αξιοποίηση του υφιστάμενου πελατολογίου
 • ολοκληρωμένη αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων
 • συνεχή εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων με στόχο την παροχή  «all in one solution» για κάθε τομέα δραστηριότητας
 • δυναμικό σχέδιο στοχευμένων εξαγορών, για την περαιτέρω ενίσχυση της πελατειακής βάσης και τη διείσδυση σε κάθετες αγορές.

 

Τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET για το  εννεάμηνο του 2022 έχουν ως εξής:

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/1/2022 – 30/9/2022:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2022-30/09/2022

1/1/2021-30/09/2021

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

45.725,15

28.564,81

60,08%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

13.719,93

7.832,21

75,17%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)

11.080,20

5.819,28

90,41%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

10.619,68

5.525,61

92,19%

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 1/7/2022 – 30/9/2022:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/7/2022-30/09/2022

1/7/2021-30/09/2021

Μεταβολή (%)

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)

14.973,22

10.736,30

39,46%

Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

 2.977,15

  1.637,73

81,79%

Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT)

2.096,97

  615,06

240,94%

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

 2.026,59

  549,34

268,91%

 

Τα υψηλά ποσοστά ανόδου των οικονομικών μεγεθών με συνολική αύξηση  60,08% στον Κύκλο Εργασιών, αύξηση 75,17% στα EBITDA και αύξηση 92,19% στα Κέρδη προ Φόρων είναι αποτέλεσμα,  τόσο της δυναμικής οργανικής ανάπτυξης της εταιρίας (55% επί της συνολικής αύξησης των εσόδων του εννεάμηνου), όσο και της συμβολής στις πωλήσεις και στην κερδοφορία των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος το 2020-2021 και συνέχισε  με συνέπεια  το 2022.

 

Στα σημαντικά βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα του Γ’ Τριμήνου 2022 περιλαμβάνονται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα των Hotel Availabilities  και  BookOnLineNow (από 01/08/2022 έως 30/09/2022) και τα αποτελέσματα της HotelonCloud μόλις για έναν μήνα (από 08/09/2022 έως 30/09/2022).

 

Συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

1/1/2022-30/09/2022

1/1/2021-30/09/2021

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

21.489,02

18.120,46

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

6.798,41

9.509,61

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

2.848,32

1.691,39

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση

10.931,14

6.331,26

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  Μίσθωσης πληρωτέες στην επόμενη χρήση

730,48

570,20

Καθαρός Δανεισμός

(180,66)

(17,99)

Ίδια Κεφάλαια

49.703,09

35.410,42

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

49.522,43

35.392,43

Συντελεστής Μόχλευσης

(0,0036)

(0,0005)

 

Η  ρευστότητα  του Ομίλου,  συνεχίζει να κινείται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα  21,49 εκατ. ευρώ),  παρά τις σημαντικές εξαγορές που έχουν εξοφληθεί πλήρως κατά τη διάρκεια του  εννεάμηνου του 2022,  (CSA, DIGITAL 4U, TAXHEAVEN, Hotel Availabilities, BookOnlineNow, HotelonCloud) παρέχοντας στη Διοίκηση του Ομίλου τη δυνατότητα απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος επέκτασης μέσω εξαγορών και υλοποίησης νέων επιχειρηματικών κινήσεων. Περαιτέρω, κατά το εννεάμηνο του 2022 ενισχύθηκαν σημαντικά και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου (+40%) τα οποία ανήλθαν σε  49,70 εκατ. ευρώ.

Ο Όμιλος διαθέτει αρνητικό καθαρό δανεισμό ύψους 0,18 εκατ. ευρώ. Στον υπολογισμό του αρνητικού δανεισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ποσό 2,89 εκατ. ευρώ, που έχει επενδυθεί σε τίτλους σταθερής απόδοσης.

 

Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων λόγω ανόδου επιτοκίων, πληθωρισμού και  αύξησης του ενεργειακού κόστους

Ο Όμιλος EPSILON NET, διατηρεί υγιή χρηματοοικονομική διάρθρωση (αρνητικός καθαρός δανεισμός) με αποτέλεσμα η άνοδος των επιτοκίων να μην έχει σημαντικές  επιπτώσεις στην επιχειρηματική του δραστηριότητα  και την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου. Τονίζεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων έχει συναφθεί με ευνοϊκούς όρους, απόρροια της πολύ καλής χρηματοοικονομικής κατάστασης αλλά και των προοπτικών του Ομίλου.

Ο Όμιλος έχει ήδη προσαρμόσει  την λειτουργία του  ώστε να   διασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό ότι η  αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών  δεν θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά του αποτελέσματα, αφού λόγω της φύσης του τομέα δραστηριότητάς των εταιριών του, τα συγκεκριμένα κόστη δεν συμμετέχουν σε ουσιαστικό βαθμό στο κόστος παραγωγής, στην ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων και  στην παροχή υπηρεσιών.

Παράλληλα, η συνεχής αύξηση των πωλήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων και το   Γ’ τρίμηνο του 2022, στηρίζει την επέκταση των επενδύσεων στον  τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες αναμένεται να ενταθούν λόγω της  παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων (από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ για τον  ιδιωτικό τομέα, που είναι ήδη σε εξέλιξη και το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 και αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2022). Η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι  η ζήτηση για τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες θα συνεχίσει να κυμαίνεται σε  υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα οι πληθωριστικές πιέσεις που παρατηρούνται στη γενική οικονομία σε Ευρώπη και Ελλάδα (και ειδικά στην κατανάλωση) να μην αποτελούν παράγοντα ανάσχεσης του στόχου του Ομίλου για την αύξηση του Κύκλου Εργασιών για το 2022.

 

Στρατηγική – Προοπτικές

Σημαντικά γεγονότα για το Γ’ τρίμηνο του 2022 αποτέλεσαν:

 • η απόκτηση του πλειοψηφικού ποσοστού  τριών εταιριών στον τομέα του Hospitality (BookOnlineNow, HotelOnCloud, Hotel Availabilities)  με στόχο την ισχυροποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων (Booking Engine, Channel Manager) στον τομέα του Hospitality που αποτελεί στρατηγικό τομέα για την επέκταση του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • η ολοκλήρωση των νέων λύσεων για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας της «ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και η διασύνδεσή τους με το σύστημα ERGANI II του Υπουργείου Εργασίας και  η  λειτουργική διασύνδεση και ενσωμάτωσή τους στο υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο  εφαρμογών PAYROLL / HRMS του Ομίλου και
 • η ενίσχυση της τεχνολογικής συνεργασίας με το SKROUTZ, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα.

 

Μετά και τις  πρόσφατες εξαγορές, ο αριθμός των ενεργών πελατών του Ομίλου είναι πλέον πάνω από 125.000, ενώ η εφαρμογή του επιτυχημένου μοντέλου  ενσωμάτωσης των νέων θυγατρικών και η λειτουργική ενοποίηση των επιχειρησιακών μονάδων, συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη οικονομιών κλίμακος και τη βελτίωση του καθαρού λειτουργικού περιθωρίου σε ετήσια βάση. Παράλληλα η διοίκηση του Ομίλου υλοποιεί με συνέπεια την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών, αξιοποιώντας τη συνεχή διεύρυνση του πελατολογίου με τελικό στόχο την σταδιακή αύξηση του «τελικού εσόδου ανά πελάτη». Με την ίδια συνέπεια σχεδιάζει τη διεύρυνση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή  «all in one solution» στους πελάτες της.

 

Επιπλέον ήδη ανακοινώθηκε από την διοίκηση του Ομίλου πριν από λίγες ημέρες, η υπογραφή μνημονίου συνεννόησης (MoU) με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, για τη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας, η οποία θα διευρύνει και θα ολοκληρώσει την στρατηγική προσέγγιση «all in one solution» με την  αξιοποίηση του συνδυασμού:

 • των πληροφοριακών συστημάτων «Business Software» και «Ecommerce» του Ομίλου, με
 • τις καινοτόμες δυνατότητες των τεχνολογικών συστημάτων «Embedded Finance» και «Banking as a Service» της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.

 

Η εφαρμογή της στρατηγικής συμφωνίας, θα οδηγήσει στην δημιουργία ενός μοναδικού για τα ελληνικά δεδομένα «τεχνολογικού οικοσυστήματος», που θα δίνει μέσα από τα εργαλεία του Ομίλου την δυνατότητα ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τελικό πελάτη – επιχείρηση (ανεξάρτητα από το μέγεθος του) με ενδεικτικές δυνατότητες :

 •  αυτοματοποίηση συναλλαγών
 •  εκτέλεση πληρωμών και εμβασμάτων
 •  αποδοχή πληρωμών μέσω  πολλαπλών ηλεκτρονικών μεθόδων
 •  επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης αιτημάτων χρηματοδότησης
 •  απλοποίηση των διαδικασιών κυλιόμενης χρηματοοικονομικής αξιολόγησης
 •  αξιοποίηση συστημάτων Β2Β και πιστότητας πελατών
 •  μικροχρηματοδότηση  προμηθευτών και πελατών
 • ολοκληρωμένη πληροφόρηση,
 • αξιοποίηση συστημάτων  e-wallet

 

Σε επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό  επίπεδο η στρατηγική συνεργασία θα δώσει την δυνατότητα στον Όμιλο της EPSILON NET για:

 • μόχλευση και αξιοποίηση των υφιστάμενων πελατολογίων των δύο ομίλων
 • προσέλκυση νέων πελατών
 • δημιουργία νέων γραμμών εσόδων, «on top» στις υφιστάμενες κατηγορίες εσόδων από τ τα προϊόντα Business Software

 

Τέλος η διοίκηση του Ομίλου, μετά και την σημαντική αύξηση (παρά τις δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην ευρωπαϊκή και ελληνική οικονομία) των χρηματοοικονομικών  μεγεθών του εννεάμηνου, επιβεβαιώνει με έμφαση την εκτίμηση της για αύξηση κατά +50% των ετήσιων εσόδων του Ομίλου για το 2022 έναντι του 2021  και επίτευξη περιθωρίου EBITDA  σε ετήσια βάση, υψηλότερο του 30%. Παράλληλα και με βάση την συνεπή εκτέλεση του επιχειρηματικού σχεδίου για το 2022 και την στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι τέθηκαν οι βάσεις  για τον αναλυτικό σχεδιασμό του  νέου αναπτυξιακού κύκλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για το 2023-2025.

 

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Όπως έχω δηλώσει, το  2022  αποτελεί για τον Όμιλο της EPSILONNET,  χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του BusinessSoftware στην Ελλάδα. Η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αποτελεί πλέον τη βάση για την μετεξέλιξη  του Ομίλου μας και την ολοκληρωμένη επέκτασή μας στον τομέα του FinTech.
Η διοίκηση του Ομίλου, οι μηχανικοί μας και τα στελέχη μας, σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη ημέρα. Με πάθος και όραμα συνεχίζουμε τη νέα αναπτυξιακή  πορεία  μας.»

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Τμήμα Επενδυτικών σχέσεων: email: ir@epsilonnet.gr