Ανακοίνωση: Λήξη Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Η EPSILON NET A.E. (η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2022.

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος (από 30.06.2022 έως 29.06.2023) δεν προέβη σε απόκτηση   ιδίων  μετοχών και μετά τη λήξη του προγράμματος δεν διαθέτει ίδιες μετοχές.