Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 30/06/2023

Η Εταιρία με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας» και το διακριτικό τίτλο «EPSILON NET A.E» γνωστοποιεί ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε την 30η Ιουνίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ζώνη ΕΜΟ Πάροδος 17ης Νοεμβρίου 87 – Τ.Κ 555 34 – Κωνσταντινοπολίτικα), παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου μέτοχοι εκπροσωπούντες 44.452.660 κοινές, ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 54.200.000 μετοχών και ψήφων, ήτοι ποσοστό 82,02% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας.

Ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Ιωάννης Μίχος κατά τη διάρκεια της Γ.Σ  προχώρησε σε μια συνοπτική καταγραφή των οικονομικών επιδόσεων του Ομίλου για το 2022  και αναφέρθηκε στις σημαντικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα, όπως η στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και οι στοχευμένες εξαγορές που υλοποίησε ο Όμιλος.

Παράλληλα διατύπωσε  την εκτίμηση, ότι ο Όμιλος με βάση την υφιστάμενη δυναμική του, τα δεδομένα της αγοράς και τα αναπτυξιακά σχέδια που έχουν ήδη ξεκινήσει θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρά ποσοστά αύξησης των πωλήσεων του για την τριετία 2023-2025. Μεσοπρόθεσμος στόχος της διοίκησης είναι οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου την τριετία 2023 – 2025 να διπλασιαστούν  (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. Ευρώ. Η διοίκηση του Ομίλου προβλέπει ότι θα συνεχιστεί ταυτόχρονα η επίτευξη υψηλών ρυθμών κερδοφορίας  με το  περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται ετησίως σε  επίπεδο άνω του 30%.

 

Στα πλαίσια των γενικότερων τεχνολογικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, η επίτευξη του στόχου  των πωλήσεων  αναμένεται να στηριχθεί:

  • στην εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς του Business Software & του eCommerce με ιδιαίτερη αιχμή σε λύσεις που η εταιρία κατέχει ηγετικό ρόλο όπως η εξέλιξη της ήδη θεσμοθετημένης υποχρέωσης των επιχειρήσεων για την κάρτα εργασίας (digital labor card) και των λύσεων einvoicing μέσα από την πλατφόρμα Smart.
  • στην ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες
  • στην σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών στο εξωτερικό (Κύπρος & Ρουμανία)
  • στην υλοποίηση του δυναμικού προγράμματος εξαγορών
  • στην αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού
  • στην εφαρμογή σε τεχνικό & επιχειρησιακό επίπεδο της ολοκληρωμένης στρατηγικής συμφωνίας με τον Όμιλο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ αξιοποιώντας τις καινοτόμες δυνατότητες των τεχνολογικών συστημάτων «Embedded Finance» και «Banking as a Service». 

 

Η Τακτική Γενική  Συνέλευση ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικότερα αποφάσισε τα εξής:

 

Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και οι Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

 

Θέμα 2ο: Εγκρίθηκε η διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) και η διανομή μερίσματος υπέρ των μετόχων της Εταιρίας ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων δέκα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (4.010.800,00€). Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε Ευρώ 0,074. Ως ημερομηνίες αποκοπής  και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 18/07/2023 και η 19/07/2023 αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο ποσό του μερίσματος θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στους μετόχους από την 25/07/2023. Η Εταιρία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για τη διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.4 του Κανονισμού του ΧΑΑ.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 44.452.660 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

 

Θέμα 3ο: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και αποφασίστηκε η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 44.445.961 ή ποσοστό 99,98%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 6.699,00 ή ποσοστό 0,02%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

 

Θέμα 4ο: Εξέλεξε για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2023 την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και με διακριτικούς τίτλους «ΣΟΛ α.ε.» ή «ΣΟΛ Crowe» με ΑΜ ΣΟΕΛ 125 και ΑΦΜ 094394659 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός Φωκίωνος Νέγρη, αριθμός 3) και ο σχετικός έλεγχος θα διενεργηθεί από τους Ορκωτούς Ελεγκτές μέλη της: Δρακόπουλο Δημήτριο του Σπυρίδωνα ως τακτικό ελεγκτή και Σκαλιώτου Ελένη του Παναγιώτη ως αναπληρωματικό ελεγκτή.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

 

Θέμα 5ο: Εγκρίθηκε η Έκθεση Αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 39.369.997 ή ποσοστό 88,57%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 5.082.663 ή ποσοστό 11,43%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

Επισημαίνεται ότι η ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

 

Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αποζημιώσεις και αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022) για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες και εγκρίθηκε η προκαταβολή αποζημιώσεων και αμοιβών για την εταιρική χρήση 2023 και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 39.369.997 ή ποσοστό 88,57%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 5.082.663 ή ποσοστό 11,43%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

 

Θέμα 7ο : O Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου υπέβαλλε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022) και ενημέρωσε την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου. Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

 

Θέμα 8ο: Παρουσιάσθηκε η έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.Το εν λόγω θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

 

Θέμα 9ο: Εγκρίθηκε η προτεινόμενη πολιτική αποδοχών της Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του ν. 4548/2018, με τετραετή διάρκεια ισχύος. Επίσης, δόθηκε εξουσιοδότηση στο διοικητικό συμβούλιο για την διαχείριση της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 39.369.997 ή ποσοστό 88,57%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 5.082.663 ή ποσοστό 11,43%.

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%.

 

Θέμα 10ο: Αποφασίσθηκε η έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών από την Εταιρία βάσει του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, μέχρι 5% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου, εντός (12) μηνών από την έγκριση (ενν. μέχρι την 30/06/2024), με κατώτατο όριο απόκτησης  (2,00)  ευρώ ανά μετοχή και ανώτατο όριο απόκτησης (20,00 ευρώ) ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να καθορίσει, τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την απόκτηση των ίδιων μετοχών και εν γένει να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 44.452.660 ή ποσοστό 100%.

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

 

Θέμα 11ο: Εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου στη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2022 (από 01/01/2022 έως 31/12/2022).

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% + 1 των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 44.452.660 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Υπέρ»: 44.452.660 ή ποσοστό 100%

Αριθμός ψήφων «Κατά»: 0 ή ποσοστό 0,00%

Αριθμός αποχών: 0 ή ποσοστό 0,00%

 

Θεσσαλονίκη, 30/06/2023