Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2024

Η Εταιρία EPSILON ΝΕΤ Α.Ε.  στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρίας για το έτος 2024:

 

 • Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024:
  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών  2023

 

 • Πέμπτη 18 Απριλίου 2024:
  Ανακοίνωση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 2023

 

 • Πέμπτη 25 Απριλίου 2024:
  Ετήσια ενημέρωση αναλυτών

 

 • Τρίτη 28 Μαΐου 2024:
  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 1ου Τριμήνου  2024

 

 • Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024:
  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας

 

 • Τρίτη 16 Ιουλίου 2024:
  Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος

 

 • Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024:
  Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)

 

 • Τρίτη 23 Ιουλίου 2024:
  Ημερομηνία καταβολής μερίσματος

 

 • Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024:
  Ανακοίνωση Οικονομικής έκθεσης 1ου Εξαμήνου  2024

 

 • Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024:
  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου  2024

 

Η Εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr)