Ανακοίνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006

Η Epsilon Net A.E. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 (α) του Ν. 3461/2006, ότι η εταιρεία Ginger Digital BidCo Μονοπρόσωπη A.Ε. (ο «Προτείνων») στις 30.04.2024, απέκτησε συνολικά 636.273 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας Epsilon Net A.E. που αντιστοιχούν στο 1,17% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, έναντι τιμήματος 12,00 ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίες θα εκκαθαριστούν την 08.05.2024.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω χρηματιστηριακές συναλλαγές-εξαγορές, ο Προτείνων, μαζί με τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα (όπως ορίζονται στο άρθρο 2(ε) του Ν. 3461/2006), κατέχουν έως 30.04.2024 ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ίσο με 69,54% της Εταιρείας.