Λήξη Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών

Η EPSILON NET A.E. (η «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4548/2018, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας στις 30 Ιουνίου 2023.

Η Εταιρία, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Προγράμματος (από 30.06.2023 έως 28.06.2024) δεν προέβη σε απόκτηση ιδίων  μετοχών και μετά τη λήξη του προγράμματος δεν διαθέτει ίδιες μετοχές.