Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Έτους 2024

Η Εταιρία EPSILON ΝΕΤ  στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του  Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου της Εταιρίας για το έτος 2024:

 • Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2024:
  Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
 • Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2024:
  Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος
 • Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024:
  Ημερομηνία δικαιούχων μερίσματος (Record date)
 • Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2024:
  Ημερομηνία καταβολής μερίσματος
 • Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024:
  Ανακοίνωση Οικονομικής έκθεσης 1ου Εξαμήνου  2024
 • Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024:
  Ανακοίνωση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 3ου Τριμήνου  2024

 

Η Εταιρία  διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα θα ανακοινώνονται πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.epsilonnet.gr)  και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athexgroup.gr).