Ανακοίνωση Αιτιολογημένης Γνώμης του Δ.Σ της Εταιρείας EPSILON NET

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «EPSILON NET – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και το δ.τ «EPSILON NET A.E» ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «GINGER DIGITAL BIDCO A.E.»

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία πληροφορικής, εκπαίδευσης και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας» και το δ.τ «EPSILON NET A.E(εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3461/2006, τη συνημμένη αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου επί της από 25.04.2024 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρείας με την επωνυμία «GINGER DIGITAL BIDCO A.E» (συνημμένο αρχείο με τίτλο «Αιτιολογημένη γνώμη του ΔΣ της «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»), η οποία συνοδεύεται από την επίσης συνημμένη έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου (συνημμένο αρχείο με τίτλο «Έκθεση Χρηματοοικονομικού Συμβούλου»).

 

Θεσσαλονίκη, 8 Ιουλίου 2024