Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007

H Εταιρεία με την επωνυμία «EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 (άρθρα 9, 10, 14 και 21), ανακοινώνει ότι όπως ενημερώθηκε στις 10.07.2024 από τα κατωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα, η εταιρεία με την επωνυμία Ginger Digital BidCo S.Α., η οποία δρα συντονισμένα με τους GASC MGP, LLC (μητρική εταιρεία της General Atlantic Ginger B.V), Ιωάννη Μίχο και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο πλαίσιο διενέργειας της από 25.04.2024 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, προέβη από τις 20.05.2024 έως τις 08.07.2024 στην αγορά 2.585.940 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,77% των δικαιωμάτων ψήφου αυτής. Έτσι, τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν αθροιστικά τα παραπάνω πρόσωπα που δρουν συντονισμένα, ξεπέρασαν το όριο του 3% με βάση την προηγούμενη γνωστοποιηθείσα θέση και ανέρχονταν κατά το πέρας της συνεδρίασης της 08.07.2024, σε 44.069.656 εκ συνόλου 54.200.000, ήτοι σε ποσοστό 81,31% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι της Ginger Digital BidCo S.Α. είναι: i) η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. που κατέχει το 20,16% του κεφαλαίου και ii) η General Atlantic Ginger BV που κατέχει το 79,84% του κεφαλαίου του Προτείνοντος. Ακολούθως, η  General Atlantic Ginger BV είναι 100% ελεγχόμενη από την General Atlantic Coöperatief U.A. (ενεργώντας μέσω του συμβουλίου της). Οι μέτοχοι που κατέχουν μετοχές στην General Atlantic Coöperatief U.A., που αφορούν στην παρούσα συναλλαγή, είναι η General Atlantic Coöperatief L.P., η General Atlantic Partners (Lux), SCSp και η General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P.. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Lux), SCSp είναι η General Atlantic GenPar (Lux) SCSp, της οποίας ομόρρυθμη εταίρος είναι η General Atlantic (Lux) S.àr.l. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P. και μοναδική μέτοχος της General Atlantic (Lux) S.àr.l είναι η General Atlantic GenPar (Bermuda), L.P. Η GAP (Bermuda) L.P. είναι η απώτατη ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P, της General Atlantic Partners (Lux), SCSp και της General Atlantic Coöperatief L.P. Ομόρρυθμη εταίρος της GAP (Bermuda) L.P. είναι η GAP (Bermuda) GP Limited. Μοναδική μέτοχος της GAP (Bermuda) GP Limited είναι η General Atlantic Partners, L.P.. Ομόρρυθμη εταίρος της General Atlantic Partners L.P. είναι η GASC GP, LLC. Οι οντότητες της GA που περιγράφονται στο παρόν ελέγχονται σε απώτατο επίπεδο και διαχειρίζονται από την GASC MGP, LLC με έδρα το Delaware. Δεν υπάρχει πρόσωπο με αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας GASC MGP, LLC.