Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ

Ο κ. Καραμπίνας Ελευθέριος του Μιχαήλ είναι Οικονομολόγος απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα Οικονομικά της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή του Ινστιτούτου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) και είναι κάτοχος εξειδικευμένου διπλώματος στην εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales.

Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής στην Εταιρία Tsakiris Family Foods, Προϊστάμενος Λογιστηρίου και ελεγκτικού τμήματος στην ναυτιλιακή Εταιρία Zouros Group Shipping Companies και Senior Associate στην Εταιρία PwC Greece. στον τομέα της ελεγκτικής των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Ο κ. Καραμπίνας τόσο στις βασικές του σπουδές αλλά κυρίως κατά την εκπαίδευση του για την λήψη της επαγγελματικής Πιστοποίησης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή έχει λάβει ολοκληρωμένη γνώση των ελεγκτικών διαδικασιών και της αξιοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων κατά την διαδικασία του ελέγχου. Η επαγγελματική του εμπειρία στην PwC Greece εξασφαλίζει την ύπαρξη της κρίσιμης ελεγκτικής εμπειρίας τόσο στις διαδικασίες σχεδιασμού όσο και στην εκτέλεσή τους ενώ παράλληλα η πολύχρονη ενασχόληση του με τα πληροφοριακά συστήματα ιδιωτικών εταιρειών από την θέση του Οικονομικού Διευθυντή, του Ορκωτού Ελεγκτή αλλά και μέσω της εταιρείας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και μετέχει στην Διοίκησή της, του δίνει την δυνατότητα να αντιληφθεί πλήρως το αντικείμενο της Εταιρείας και να διαχειριστεί ολοκληρωμένα τους εξειδικευμένους επιχειρησιακούς κινδύνους στον τομέα της Πληροφορικής.

Επιπλέον, ο κ. Καραμπίνας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των διατάξεων του αρ. 4 του Ν. 3016/2002 από την εκλογή του και μέχρι σήμερα.