Όμιλος EPSILON NET: Σημαντική αύξηση όλων των μεγεθών για το 2023, + 24% στον Κύκλο Εργασιών

Ο Όμιλος Εταιριών EPSILON NET, υλοποιώντας με συνέπεια το επιχειρηματικό του πλάνο, σημείωσε και το 2023 σημαντική αύξηση στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών του, αποδεικνύοντάς την ηγετική του θέση στον τομέα του Business Software στην ελληνική αγορά. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης του Ομίλου παραμένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών all in one solution, η συνεχής διεύρυνση του μεριδίου αγοράς και η επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

 

1. ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Σύμφωνα με τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2023, που καταρτίσθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), τα βασικότερα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου EPSILON NET έχουν ως εξής:

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 31/12/2023
μετά την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας»
για τα Stock Options του IFRS 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2023-31/12/2023

01/01/2022-31/12/2022

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

93.231,69

75.107,33

24,13%

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων

20.020,40

12.601,79

58,87%

 

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι:

  • η εκτίμηση της επίπτωσης λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα StockOptions του IFRS 2 στο 2023 ανέρχεται σε €1,91 εκ. και για το 2024 (Α’ Εξάμηνο) θα είναι €0,39 εκ.
  • για τις επόμενες διαχειριστικές χρήσεις μετά το 2024, δεν υπάρχει περαιτέρω επίπτωση από το συγκεκριμένο χειρισμό που προκύπτει από την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του IFRS 2.

Tα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου (τα οποία παρουσιάζονται για σκοπούς πληροφόρησης) χωρίς την εφαρμογή της μεθόδου της «εύλογης αξίας» του IFRS 2 και αφορούν τη λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, διαμορφώνονται ως εξής:

 

Βασικά οικονομικά στοιχεία περιόδου 01/01/2023 – 31/12/2023

Χωρίς την εφαρμογή της λογιστικής αποτύπωσης με βάση τη μέθοδο της «εύλογης αξίας» για τα Stock Options του IFRS 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ (χιλ. €)

01/01/2023-31/12/2023

01/01/2022-31/12/2022

Μεταβολή

Κύκλος Εργασιών

93.231,69

75.107,33

24,13%

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων

21.931,00

18.303,32

19,82%

Adjusted EBITDA

31.081,22

25.053,49

24,06%

 

Συνοπτική κατάσταση Οικονομικής Θέσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ
(χιλ. €)

01/01/2023-31/12/2023

01/01/2022-31/12/2022

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

25.411,64

26.648,94

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

9.911,08

7.817,01

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

3.648,35

3.047,09

Μακροπρόθεσμος δανεισμός πληρωτέος στην επόμενη χρήση

3.969,19

8.634,68

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης

1.032,22

777,46

Καθαρός Δανεισμός

-6.850,80

-6.372,70

Ίδια Κεφάλαια

60.770,29

58.295,00

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφάλαια

53.919,50

51.922,30

Συντελεστής Μόχλευσης

-0,1271

-0,1227

 

Το Adjusted EBITDA margin που διαμορφώνεται στο 33,34% καθώς και το σημαντικό ποσοστό αύξησης στo σύνολο των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, προήλθαν τόσο από τον ισχυρό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (+60%) όσο και από τη συμβολή των στοχευμένων εξαγορών που υλοποίησε ο Όμιλος και απεικονίζουν τη συνολική δυναμική του στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου 2023-2025.

Η ρευστότητα του Ομίλου διατηρείται και το 2023 σε υψηλό επίπεδο (Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 25,4 εκατ. ευρώ, αρνητικός καθαρός δανεισμός 6,85 εκατ. ευρώ).

Τα υψηλά χρηματικά διαθέσιμα διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εκτέλεση των επόμενων στρατηγικών κινήσεων ανάπτυξης, ενώ πρέπει να επισημανθεί ότι κατά το 2023 ενισχύθηκαν περαιτέρω τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου και ανήλθαν σε 60,77 εκατ. ευρώ.

 

2. ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κατά τη διάρκεια του 2023, συνεχίστηκε με επιτυχία το πρόγραμμα των εξαγορών του Ομίλου με στόχο τη διεύρυνση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η μητρική εταιρία απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρίες ΟΡΟΣΗΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΝΕΤΕΡΑ Ε.Ε., DIGINET Ε.Ε. & SCAN ΑΒΕΕ ενώ παράλληλα προχώρησε σε εξαγορές των μειοψηφικών ποσοστών σε δύο από τις βασικές θυγατρικές του Ομίλου (EPSILON HR A.E. & Epsilon SingularLogic A.E.) διασφαλίζοντας τη συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας στις συγκεκριμένες εταιρίες.

Τον Οκτώβριο του 2023, ανακοινώθηκε η ολοκλήρωση της υλοποίησης της υπηρεσίας Epsilon Pay που αποτελεί μαζί με τις συνοδευτικές υπηρεσίες (Banking Aggregator & Epsilon Pay ΒΙ) την πρώτη ομάδα υπηρεσιών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ με την EPSILON NET ενώ στο τέλος του 2023, ολοκληρώθηκε η απόκτηση του κλάδου integration, πωλήσεων και customer support software Retail & Fuel που απευθύνεται στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

 

3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2023 – 2025

Η σημαντική αύξηση των ενοποιημένων πωλήσεων κατά 24 % το 2023, ήταν αποτέλεσμα του επιχειρηματικού σχεδιασμού που αναπτύσσει ο Όμιλος σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στη σταδιακή επέκτασή του στο εξωτερικό. Η αύξηση των πωλήσεων για το 2024 και το 2025 αναμένεται να συνεχισθεί με κύριους άξονες:

  • την υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμολόγησης και την αξιοποίηση των καινοτομικών λύσεων του Όμιλου (Soft POS, ψηφιακά ταμειακά συστήματα, υπηρεσίες Παρόχου)
  • την περαιτέρω προώθηση του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II
  • την επέκταση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στους προμηθευτές του Δημοσίου (B2G) η οποία αφορά σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών
  • την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (όπως το Epsilon Pay) στους τομείς του Business Software, του eCommerce και του Fintech
  • την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες
  • την ενίσχυση των λύσεων σε κάθετες αγορές (Hospitality, Farmacy, Retail & Fuel)
  • τη σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος & Ρουμανία) και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (Epsilon Hospitality)

 

Ο Όμιλος εκτιμά, ότι οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού θα συνεχισθούν και λόγω της παροχής κινήτρων μέσω των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.
Η Διοίκηση του Ομίλου προβλέπει, με βάση τα θετικά αποτελέσματα του 2023, τα οφέλη από τη στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών, ότι η συνεπής υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025 θα δώσει στον Όμιλο τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Ο κ. Ιωάννης Μίχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της EPSILON NET, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για τα αποτελέσματα του 2023, όπου πετύχαμε σημαντική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας μας.
Μετά και τη στρατηγική συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, το 2023 αποτέλεσε το πρώτο έτος του επιχειρηματικού μας σχεδιασμού για την περίοδο 2023-2025. Συνεχίζουμε την ανάπτυξη του Ομίλου με άξονες τα συνεχή θετικά αποτελέσματα, την χρηματοοικονομική μας ευρωστία, το χαρτοφυλάκιο των ολοκληρωμένων λύσεων & προϊόντων και το δυναμικό πρόγραμμα εξαγορών. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει, η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας, ως ο μεγαλύτερος Όμιλος Επιχειρησιακού Λογισμικού & Λύσεων Τεχνολογίας στην Ελληνική αγορά.»